Dvě zlaté! Umprumka si podmanila soutěž v Prešově

Prešov/Ústí n. O. – Parafrázi zná­mé­ho olym­pij­ské­ho citá­tu si po skon­če­ní mezi­ná­rod­ní sou­tě­že Módna línia mla­dých mohou dovo­lit oděv­ní návr­hář­ky z orlic­ko­ús­tec­ké „umprum­ky“. „Není důle­ži­té zúčast­nit se, ale vyhrát,“ totiž posled­ní břez­no­vý den pla­ti­lo ve slo­ven­ském Prešově do slo­va a do písmene.

Soutěž pro­šla změ­na­mi
V pátek 31. břez­na čeka­la poro­tu neleh­ká prá­ce: měla vybí­rat nej­lep­ší kolek­ce z více jak šes­ti set mode­lů. Mezi sedm­nác­ti zúčast­ně­ný­mi ško­la­mi bylo Česko zastou­pe­no hned tře­mi – kro­mě ústec­ké SŠUP při­je­li sou­tě­žit také zástup­ci Plzně a Liberce. Mezinárodní punc dala letoš­ní Módne línii mla­dých rov­něž účast jed­né pol­ské a dvou ukra­jin­ských škol. Nejpočetněji zastou­pe­ní byly ale pocho­pi­tel­ně ško­ly domá­cí. Jak si ale povšimla Jana Salabová z peda­go­gic­ké­ho sbo­ru SŠUP, ani slo­ven­ský oděv­ní design nemá v sou­čas­nos­ti na růžích ustlá­no. „Podobně jako my boju­je s nedo­stat­kem žáků, vidět je to na pří­pa­dě prů­mys­lov­ky v Trenčíně, kte­rá byla slou­če­na s dal­ší ško­lou,“ uved­la vyu­ču­jí­cí a doda­la: „Právě Trenčín spo­lu s Libercem a Plzní byly naši­mi nej­vět­ší­mi kon­ku­ren­ty.“
Proti pře­de­šlým letům porot­ci pozmě­ni­li hod­no­ce­ní sou­tě­že, což by mělo při­spět k její­mu zkva­lit­ně­ní. Nebylo tedy pra­vi­dlem, aby v kaž­dé kate­go­rii vyhlá­si­li prv­ní cenu bez ohle­du na kva­li­tu. „Porota zase­da­la hodi­nu a půl, v někte­rých kate­go­ri­ích udě­li­la napří­klad více tře­tích míst, bez toho, že by vybra­la vítě­ze nebo dru­hé mís­to. I to svěd­čí o ros­tou­cí úrov­ni sou­tě­že,“ oko­men­to­val roz­ho­do­vá­ní porot­ců ředi­tel SŠUP Zdeněk Rössler, kte­rý jede­nác­ti­člen­nou výpra­vu stu­den­tů na Slovensko doprovázel.

Jela par­ta výbor­ných děti,“ sho­du­jí se kan­to­ři
Po loň­ské „době bron­zo­vé“, kte­rá při­nes­la čty­ři tře­tí mís­ta a sto­pro­cent­ní úspěš­nost všech kolek­cí,  zabo­do­va­la ten­to­krát umprum­ka „pou­ze“ dva­krát. Výsledek Kateřiny Švecové a Petry Novákové ovšem vyrov­ná­vá his­to­ric­ky nej­lep­ší umís­tě­ní ško­ly se 125 let trva­jí­cí tra­di­cí. „Katka ovlád­la kate­go­rii vol­né tvor­by, kte­rá je vždy vel­mi nadu­pa­ná. V sou­tě­ži vycház­ko­vých mode­lů zase nepo­zna­la pře­mo­ži­tel­ku Petra Nováková, její kolek­ce Paranoia je rov­něž zla­tá!“ neskrý­va­la nad­še­ní vedou­cí obo­ru Design oděvů Jana Salabová.
Třídenní výlet na Slovensku byl pří­jem­ným osvě­že­ním pro všech­ny stu­den­ty i čtve­ři­ci dopro­vá­ze­jí­cích peda­go­gů. Soutěžní klá­ní zpes­t­ři­lo pří­jem­né jar­ní poča­sí, Belianské Tatry na dohled, sobot­ní výlet na Spišský hrad či zastáv­ka na koli­bě s náku­pem výbor­ných sýrů. Jana Salabová i Zdeněk Rössler nešet­ři­li slo­vy chvá­ly na všech­ny účast­ní­ky akce. „Letos jela par­ta oprav­du výbor­ných dětí, nemu­se­li jsme řešit sebe­men­ší pro­blém. O to víc mě mrze­lo, že ne všech­ny autor­ky kolek­cí si odvez­ly oce­ně­ní. Obě neo­ce­ně­né prá­ce byly z mého pohle­du vel­mi zají­ma­vé a ori­gi­nál­ní, domní­vám se, že k zis­ku ceny chy­bě­lo vel­mi málo,“ je s odstu­pem něko­li­ka dní pře­svěd­če­ná Jana Salabová. Zdeněk Rössler pak dodá­vá: „Studenti se cho­va­li napros­to per­fekt­ně a vzor­ně repre­zen­to­va­li naši ško­lu. Z obou dvou úspě­chů mám veli­kou radost.

Foto: Adam Faltus, Jaroslav Habrman