DVOUDENNÍ VÝLET DO POLSKA SE VYDAŘIL

Na pře­lo­mu říj­na a lis­to­pa­du absol­vo­va­la počet­ná sku­pi­na 3. a 4. roč­ní­ků umprum­ky dvou­den­ní zájezd do Polska. V pon­dě­lí a úte­rý pak stih­li stu­den­ti navští­vit řadu paměti­hod­nos­tí, úzce spja­tých se star­ší­mi i moder­ní­mi ději­na­mi. „Začali jsme návště­vou sol­ných dolů Wieliczka, kde jsme pro­šli tří­ki­lo­me­t­ro­vou tra­su plnou kap­lí, jezí­rek a soch. S vět­ši­nou stu­den­tů jsme si ově­ři­li inten­ziv­ní sla­nou chuť stěn,“ podo­tý­ká vedou­cí výpra­vy, vyu­ču­jí­cí ang­lic­ké­ho jazy­ka Michaela Krčálová, a dopl­ňu­je: „Polovina stu­den­tů měla výklad v ang­lič­ti­ně a pod­le reak­cí bylo zřej­mé, že se ori­en­tu­jí, což mě potě­ši­lo.“ Večer pak pro­ži­la ústec­ká výpra­va v his­to­ric­kém Krakově, kde absol­vo­va­la pro­hlíd­ku hlav­ní­ho náměs­tí a při­leh­lých uliček.

V jed­nom z nej­vý­znam­něj­ších pol­ských měst pro­gram výle­tu pokra­čo­val, ved­le návštěvy cír­kev­ních pamá­tek nemoh­la chy­bět ani jed­na z vůbec nej­vý­znam­něj­ších pol­ských pamá­tek – hrad Wawel. „Viděli jsme i draka, kte­rý v pra­vi­del­ných inter­va­lech chr­lí oheň. Podle legen­dy byl zabit rytí­řem Krakem, jenž pak zalo­žil měs­to Krakov,“ zmi­ňu­je zají­ma­vost Michaela Krčálová.

Silným a emo­tiv­ním zážit­kem pak pro stu­den­ty i peda­go­gy byla návště­va nechval­ně pro­slu­lých kon­cen­t­rač­ních tábo­rů v Osvětimi a Březince. Tam ostat­ně zaví­ta­lo i něko­lik exkur­zí z umprum­ky v uply­nu­lých letech. Stejně jako ony i ta letoš­ní měla štěs­tí na zku­še­né­ho prů­vod­ce a tím pádem sofis­ti­ko­va­ný výklad.

Večerní návrat do Ústí nad Orlicí zavr­šil zaslou­že­ný potlesk pro všech­ny, kdo nároč­nou dvou­den­ní exkur­zi při­chys­ta­li. „Ráda bych podě­ko­va­la všem stu­den­tům za pří­klad­né cho­vá­ní i zpěv čes­kých hitů, kte­rý­mi nám zpří­jem­ni­li zpá­teč­ní ces­tu. Poděkování pat­ří též kole­gy­ním Janě Halbrštátové a Jitce Urcové za pomoc s pří­pra­vou zájez­du,“ uza­ví­rá Krčálová.

Foto: Tereza Volfová