Fotografové z „umprumky“ nezaháleli ani na konci školního roku

Ústí n. O. – V pro­sto­rách orlic­ko­ús­tec­ké Malé scé­ny stih­li peda­go­go­vé a stu­den­ti obo­ru Užitá foto­gra­fie a média uspo­řá­dat v letoš­ním škol­ním roce hned něko­lik akcí. Po výsta­vě matu­rit­ních pra­cí na kon­ci květ­na udě­la­la pomy­sl­nou teč­ku šes­ti­ce stu­den­tů 3. roč­ní­ku, kte­ré „zkouš­ka dospě­los­ti“ čeká za rok. Výstava s názvem 5+1 odstar­to­va­la ver­ni­sá­ží v úte­rý 28. června.

První uce­le­ná pře­hlíd­ka pra­cí
Ve tře­tím roč­ní­ku má  umprum­ka cel­kem šest stu­den­tů a opět výraz­ně pře­va­žu­jí dív­ky. Zatímco letoš­ní matu­rit­ní roč­ník byl čis­tě dív­čí, o rok níže vedou „ženy s objek­ti­vem“ 5:1. Tato sku­teč­nost se odrá­ží i v názvu výsta­vy. „Expozice vzni­ka­la živel­ně, jed­ná se o prv­ní uce­le­nou pře­hlíd­ku pra­cí stu­den­tů tře­tí­ho roč­ní­ku. Vystavují své klau­zur­ní prá­ce, tedy insce­no­va­ný por­trét a mód­ní foto­gra­fie, a také čás­teč­ně výběr z cvi­če­ní,“ při­bli­žu­je obsah výsta­vy vedou­cí vyu­ču­jí­cí roč­ní­ku Jan Hrouzek a dodá­vá: „Návštěvníci si mohou pro­hléd­nout prá­ce Sabiny Bednářové, Terezy Čeplové, Veroniky Kymrové, Terezy Ptáčkové, Dominiky Ryšavé a Jana Smolíka. Výstava bude v čer­ven­ci pře­ru­še­na, ale potom ji bude mož­no navští­vit až do kon­ce srpna.“