Fotografové z „umprumky“ vystavují v moravskotřebovském muzeu

Moravská Třebová/Ústí n. O. – Od nedě­le 14. květ­na je k vidě­ní dosud nej­vět­ší a nej­re­pre­zen­ta­tiv­něj­ší výsta­va obo­ru Užitá foto­gra­fie a média, nejmlad­ší­ho z pěti­ce umě­lec­kých obo­rů orlic­ko­ús­tec­ké „umprum­ky“. Ve ško­le se 125 letou his­to­rií se pohy­bu­jí foto­gra­fo­vé tepr­ve od škol­ní­ho roku 2009/2010, na svém kon­tě však mají již řadu pozo­ru­hod­ných úspě­chů. Vybrané klau­zur­ní a matu­rit­ní prá­ce jsou nyní k vidě­ní v pře­krás­ných pro­sto­rách moravsko­tře­bov­ské­ho muzea. A pokud jste nestih­li neděl­ní ver­ni­sáž, nemu­sí­te zou­fat, tema­tic­ky růz­no­ro­dé foto­gra­fie budou k vidě­ní až do kon­ce léta!

Krajina, doku­ment, por­trét
Vystavené prá­ce jsou prů­ře­zem tvor­by stu­den­tů od prv­ní­ho až do matu­rit­ní­ho roč­ní­ku, nechy­bě­jí ani posled­ní absol­vent­ky z čis­tě dív­čí­ho roč­ní­ku. Martina Novozámská, vedou­cí obo­ru, kte­rá měla insta­la­ci expo­zi­ce na sta­rost, při­bli­žu­je její obsah: „Vystavené prá­ce vznik­ly v rám­ci zadá­ní matu­rit­ních a klau­zur­ních pra­cí, někte­ré jako výstup méně význam­ných cvi­če­ní ve tře­tím a čtvr­tém roč­ní­ku. Svým zamě­ře­ním bychom moh­li vysta­ve­né prá­ce roz­dě­lit do tří šir­ších okru­hů – kra­ji­na, doku­ment a por­trét či auto­por­trét. Až na výjim­ky jsou vysta­ve­ny pou­ze výbě­ry z ode­vzdá­va­ných sou­bo­rů.“
Že foto­gra­fic­ká tvor­ba obná­ší množ­ství úsi­lí, potvr­zu­jí dal­ší slo­va vedou­cí obo­ru: „Studenti v prů­bě­hu stu­dia musí své foto­gra­fic­ké prá­ce dále gra­fic­ky zpra­co­vá­vat, vytvá­ří napří­klad pla­ká­ty a foto­gra­fic­ké kníž­ky. Na této výsta­vě může­te zhléd­nout výběr pla­ká­tů na téma soci­ál­ní kam­paň a pro­pa­gač­ní pla­ká­ty k fik­tiv­ním výsta­vám. Celou naši pre­zen­ta­ci dopl­ňu­je výběr krát­kých filmů.“

Foto: Jan Hrouzek