HARMONOGRAM UVOLŇOVÁNÍ OPATŘENÍ V OBLASTI ŠKOLSTVÍ

Ministerstvo škol­ství, mlá­de­že a tělo­vý­cho­vy v posled­ních dnech inten­ziv­ně spo­lu­pra­co­va­lo s minis­ter­stvem zdra­vot­nic­tví a epi­de­mi­o­lo­gy ohled­ně uvol­ňo­vá­ní mimo­řád­ných opat­ře­ní v oblas­ti škol­ství coby sou­čás­ti cel­ko­vé­ho uvol­ňo­va­cí­ho scé­ná­ře. Návrat do škol v ome­ze­ném reži­mu se bude týkat zejmé­na těch, kte­ří budou v letoš­ním roce sklá­dat stát­ní, baka­lář­skou, matu­rit­ní, závě­reč­nou zkouš­ku či abso­lu­to­ri­um. Do škol se pak budou moci na dob­ro­vol­né bázi vrá­tit také žáci prv­ních stup­ňů základ­ních škol. Pro ostat­ní, včet­ně žáků někte­rých spe­ci­ál­ních škol, zůsta­nou ško­ly do kon­ce toho­to škol­ní­ho roku v pře­váž­ném roz­sa­hu uza­vře­ny. Harmonogram reflek­tu­je sou­čas­nou epi­de­mi­o­lo­gic­kou situ­a­ci v ČR a je sou­čás­tí uvol­ňo­va­cích opat­ře­ní minis­ter­stva zdra­vot­nic­tví a vlá­dy. V závis­los­ti na vývoj epi­de­mi­o­lo­gic­ké situ­a­ce může být aktu­a­li­zo­ván nebo doplněn.

U vyso­kých škol bude již od 20. dub­na mož­ná indi­vi­du­ál­ní akti­vi­ta v rám­ci stu­dia posled­ní­ho roč­ní­ku, a to vždy v maxi­mál­ním počtu pěti stu­den­tů. Jedná se zejmé­na o akti­vi­ty, kte­ré jsou nezbyt­né pro dokon­če­ní baka­lář­ské­ho, magis­ter­ské­ho nebo dok­tor­ské­ho stu­dia. Knihovny a stu­dov­ny pak budou ote­vře­ny jen za úče­lem pří­jmu či ode­vzdá­ní stu­dij­ní lite­ra­tu­ry.

Od 11. květ­na bude mož­ná osob­ní pří­tom­nost žáků a stu­den­tů závě­reč­ných roč­ní­ků střed­ních škol, kon­zer­va­to­ří a vyš­ších odbor­ných škol, a to pri­már­ně za úče­lem pří­pra­vy na matu­rit­ní a závě­reč­né zkouš­ky a abso­lu­to­ri­um. O for­mě a způ­so­bu výu­ky roz­hod­ne ředi­tel ško­ly. Individuální výu­ka od toho­to data bude mož­ná také v základ­ních umě­lec­kých a jazy­ko­vých ško­lách s prá­vem stát­ní jazy­ko­vé zkouš­ky. Obnoví se také pre­zenč­ní vzdě­lá­vá­ní ve ško­lách při dět­ských domo­vech se ško­lou, výchov­ných a dia­gnos­tic­kých ústa­vech a stej­ně tak čin­nost škol­ských pora­den­ských zařízení.

Od 25. květ­na bude mož­ná osob­ní pří­tom­nost žáků prv­ních stup­ňů základ­ních škol na vzdě­lá­va­cích akti­vi­tách for­mou škol­ních sku­pin. Účast žáků však nebu­de povin­ná. V rám­ci ochra­ny rizi­ko­vých sku­pin peda­go­gic­kých i nepe­da­go­gic­kých pra­cov­ní­ků, ale stej­ně tak žáků a jejich rodin­ných pří­sluš­ní­ků bude i nadá­le pokra­čo­vat distanč­ní výu­ka. Od toho­to data bude také umož­ně­na výu­ka v základ­ních umě­lec­kých ško­lách a ško­lách jazy­ko­vých s prá­vem stát­ní jazy­ko­vé zkouš­ky, ale stej­ně tak ve stře­dis­cích vol­né­ho času s ome­ze­ním maxi­mál­ní­ho počtu pěti dětí.

  • Doporučený počet žáků ve škol­ní sku­pi­ně bude 15 a bude mož­né jej dle míst­ních pod­mí­nek navý­šit, musí však být spl­ně­na pod­mín­ka jed­no dítě v lavici.
  • Složení sku­pin bude neměn­né a dítě tedy nebu­de moci sku­pi­ny měnit. Vzájemný kon­takt sku­pin bude omezený.
  • Školní dru­ži­ny, škol­ní klu­by ani zájmo­vé krouž­ky nad rámec jed­né sku­pi­ny povo­le­ny nebudou.
  • Tělesná výu­ka bude zakázána.
  • Co se týče jíde­len, jejich ote­vře­ní bude pod­mí­ně­no aktu­ál­ní epi­de­mi­o­lo­gic­ké situ­a­ci a míst­ních pod­mí­nek, zejmé­na pak mož­nos­ti oddě­le­ní jed­not­li­vých skupin.
  • V prů­bě­hu vyu­čo­vá­ní bude sice dopo­ru­če­no noše­ní rouš­ky, nicmé­ně vyu­ču­jí­cí bude moci o jejím noše­ní roz­hod­nout dle potře­by. Při sku­pi­no­vé prá­ci a akti­vit ve vzá­jem­né blíz­kos­ti, ale stej­ně tak mimo tří­du a ve spo­leč­ných pro­sto­rách škol budou rouš­ky povinné.

V červ­nu se budou rea­li­zo­vat samot­né matu­rit­ní a závě­reč­né zkouš­ky a abso­lu­to­ria. Možná bude rea­li­za­ce prak­tic­ké­ho vyu­čo­vá­ní (včet­ně odbor­né­ho výcvi­ku) a prak­tic­ké pří­pra­vy ve střed­ních a vyš­ších odbor­ných ško­lách za obdob­ných pod­mí­nek jako v pří­pa­dě škol­ních sku­pin. Pokud to epi­de­mi­o­lo­gic­ká situ­a­ce dovo­lí, počí­tá se také s mož­nos­tí kon­zul­ta­cí či občas­ných vzdě­lá­va­cích akti­vit pro žáky 2. stup­ňů ZŠ a střed­ních škol.

V červ­nu se také před­po­klá­dá rea­li­za­ce jed­not­ných i škol­ních při­jí­ma­cích zkou­šek ke vzdě­lá­vá­ní ve střed­ních školách.

Návrh ke sta­že­ní ve for­má­tu PDF nalez­ne­te ZDE.