Husarský kousek Jakuba Brokla: opět vyhrál celostátní kolo!

Blansko/Ústí n. O. – Po tři­nác­té se kona­la pře­hlíd­ka nepro­fe­si­o­nál­ní fil­mo­vé tvor­by Zlaté slun­ce, jejím dějiš­těm bylo 9. a 10. červ­na opět Blansko. Nešťastná tři­náct­ka to pro orlic­ko­ús­tec­kou Střední ško­lu umě­lec­ko­prů­mys­lo­vou roz­hod­ně neby­la. Na celo­stát­ním finá­le už loni její zástup­ci bra­li v kate­go­rii ani­mo­va­ných fil­mů prv­ní tři ceny, při­čemž nej­ú­spěš­něj­ším sou­tě­ží­cím byl Jakub Brokl se svým 3D ani­mo­va­ným sním­kem Traveling with Iron Golem. Letos se jako jedi­ný z Ústeckých při­hlá­sil znovu.

Do Blanska přes Brno
„Loni jsem své­ho hrdi­nu nechal ces­to­vat po Číně, letos jsem při­pra­vil pokra­čo­vá­ní, kte­ré se ode­hrá­vá v Paříži. Hlavní fran­couz­ské měs­to se mi jevi­lo vhod­né s ohle­dem na památ­ky, malí­ře a dal­ší uměl­ce v uli­cích,“ hovo­ří o sním­ku jeho autor, stu­dent tře­tí­ho roč­ní­ku pro­duk­to­vé­ho desig­nu, kte­rý už v minu­los­ti repre­zen­to­val svo­ji ško­lu na něko­li­ka sou­tě­žích a mimo jiné se designo­vým návrhem podí­lel na mezi­ná­rod­ním pro­jek­tu Espuma. „Nejdříve jsem se při­hlá­sil do brněn­ské­ho kola Zlatého slun­ce, kde jsem zís­kal prv­ní mís­to a postou­pil do celo­stát­ní­ho finá­le,“ zmi­ňu­je dále kva­li­fi­kač­ní sys­tém sou­tě­že, jejíž celo­stát­ní kolo je vyso­ce sle­do­va­nou udá­los­tí a pyš­ní se vel­kým počtem sou­tě­ží­cích. „Letos bylo k vidě­ní jed­načty­ři­cet sou­těž­ních sním­ků, kte­ré jsme roz­dě­li­li do dvou hlav­ních kate­go­rií. První byla do pat­nác­ti let auto­rů a dru­há do deva­te­nác­ti. Dále byly sním­ky roz­dě­le­ny pod­le žán­ru,“ dopl­ňu­je tajem­ník sou­tě­že Zlaté slun­ce Jaroslav Cinkl.

Přes půl roku prá­ce
Těžší než vyhrát je samo­zřej­mě vítěz­ství obhá­jit, nicmé­ně prá­vě tako­vý husar­ský kou­sek se stu­den­to­vi „umprum­ky“ poda­řil. Za jeho úspě­chem sto­jí nespo­čet hodin peči­vé prá­ce. „Animaci jsem měl roz­pra­co­va­nou půl roku, mož­ná ješ­tě déle, celá je 3D,“ dopl­ňu­je Jakub Brokl, pro něhož zna­me­ná obha­jo­ba repub­li­ko­vé­ho prven­ství vel­ký úspěch. A nejen to. „Dvojnásobný úspěch na Zlatém slun­ci mi pomohl v tom, že zís­ká­vám nové kon­tak­ty, mož­nost účast­nit se dal­ších a ješ­tě pres­tiž­něj­ších akcí. Zanedlouho poje­du do Bratislavy na mezi­ná­rod­ní sou­těž, uvi­dí­me, jak si tam pove­du,“ říká ke svým nej­bliž­ším plá­nům.
Soutěž, kte­rá se ze skrom­ných pomě­rů vypra­co­va­la v respek­to­va­nou udá­lost, hod­no­tí pozi­tiv­ně. „Má vyni­ka­jí­cí záze­mí včet­ně dopro­vod­ných worksho­pů. Velice mě pře­kva­pi­ly hlav­ně schop­nos­ti malých auto­rů, zau­ja­lo mě, kolik toho ve svém věku doká­žou,“ při­zná­vá Jakub Brokl. Student, kte­ré­ho za rok čeká matu­ri­ta a násled­ně dal­ší stu­di­um, ješ­tě o své budouc­nos­ti přes­né před­sta­vy nemá. „Samozřejmě čím dál víc pře­mýš­lím nad tím, jest­li se do budouc­na věno­vat desig­nu, nebo ani­ma­ci. Je fakt, že ani­ma­ce je nesku­teč­ně prac­ná a ve stu­di­ích to fun­gu­je obvykle tak, že kaž­dý dělá něja­kou část, kdež­to mě baví ani­ma­ce jako celek,“ při­dá­vá postřeh.

Konzultovali přes Facebook
Dvojnásobného tri­um­fu by talen­to­va­ný stu­dent nemohl dosáh­nout bez kva­lit­ní­ho peda­go­gic­ké­ho vede­ní. Loni za úspě­chem počet­né ústec­ké výpra­vy stá­la Lucie Harapátová, kte­rá ale uči­tel­ské rados­ti a sta­ros­ti vymě­ni­la za mateř­ské. „Přesto jsem s paní uči­tel­kou i letos svou prá­ci kon­zul­to­val, komu­ni­ko­va­li jsme obvykle přes Facebook. Patří jí z mé stra­ny vel­ký dík,“ uza­ví­rá Jakub Brokl.