Informace – autobusová doprava

Aktualizace 15. 3. 2022

Vážená paní ředi­tel­ko, váže­ný pane řediteli,

 v před­chá­ze­jí­cích zprá­vách jsme Vás infor­mo­va­li o ome­ze­ních v oblas­ti veřej­né lin­ko­vé osob­ní (auto­bu­so­vé) dopra­vy, kte­ré se týka­ly doprav­ce ČSAD Ústí nad Orlicí, a.s. a měli trvat do 31. 3. 2022.

Na zákla­dě vče­rej­ší­ho jed­ná­ní s doprav­cem ČDAD Ústí nad Orlicí, a.s. Vám sdě­lu­je­me, že tato ome­ze­ní budou ukon­če­na k 20. 3. 2022 a od  21. 3. 2022 bude zahá­jen plný pro­voz.

Dále Vám sdě­lu­je­me, že pokud by z mimo­řád­ných důvo­dů mělo dojít k výpad­kům auto­bu­so­vých linek, tyto infor­ma­ce nalez­ne­te na strán­kách https://www.oredo.cz/ .

 Vážená paní ředi­tel­ko, váže­ný pane ředi­te­li, na zákla­dě výše uve­de­né­ho, Vás tedy žádám o poskyt­nu­tí této infor­ma­ce rodičům.

Ing. Leoš Beran, v Pardubicích dne 15. 3. 2022


 

Vážení rodi­če,  s ohle­dem na při­ja­tá opat­ře­ní Ministerstva zdra­vot­nic­tví, kte­rá vstu­pu­jí v plat­nost od 17. 1. 2022, může dojít k neza­jiš­tě­ní auto­bu­so­vé dopra­vy žáků a stu­den­tů do škol­ských zařízení.

Děkujeme za pochopení.

Ing. Leoš Beran
Oddělení doprav­ní obsluž­nos­ti Krajského úřa­du Pardubického kraje

Další infor­ma­ce na www.pardubickykraj.cz.