Informace – autobusová doprava

Vážení rodi­če,  s ohle­dem na při­ja­tá opat­ře­ní Ministerstva zdra­vot­nic­tví, kte­rá vstu­pu­jí v plat­nost od 17. 1. 2022, může dojít k neza­jiš­tě­ní auto­bu­so­vé dopra­vy žáků a stu­den­tů do škol­ských zařízení.

Děkujeme za pochopení.

Ing. Leoš Beran
Oddělení doprav­ní obsluž­nos­ti Krajského úřa­du Pardubického kraje

Další infor­ma­ce na www.pardubickykraj.cz.