Informace k zahájení nového školního roku

  • Školní rok 2021/2022 bude zahá­jen ve stře­du dne 1. 9. 2021 v 8 hodin v budo­vě ško­ly na Zahradní ulici.
  • Na zákla­dě mimo­řád­ných opat­ře­ní není mož­ný vstup rodi­čů do budo­vy školy.
  • Žáci jsou povin­ni si při vstu­pu do budo­vy ško­ly a ve spo­leč­ných pro­sto­rech zakrýt dýcha­cí ces­ty ochran­ným pro­střed­kem dýcha­cích cest, dle aktu­ál­ně plat­né­ho mimo­řád­né­ho opat­ře­ní MZd.

Nástup žáků do Domova mlá­de­že (DM)

Nástup žáků, kte­ří obdr­že­li dopis o umís­tě­ní k uby­to­vá­ní do DM je 31. srp­na 2021 dle zasla­ných instruk­cí e-mai­lem. Přítomnost rodi­čů nebo jiné­ho dopro­vo­du nebu­de v Domově mlá­de­že umož­ně­na. Případné dota­zy zod­po­ví­me při vstu­pu do budo­vy. Žáci se budou tes­to­vat, pokud nepřed­lo­ží doklad o spl­ně­ní pod­mí­nek pro netes­to­vá­ní.
Kontakt: vycho­va­te­lé, tel.: 777 007 790, 465 518 116, Ing. Dagmar Hodasová, vedou­cí vycho­va­tel­ka tel.: 607 029 934, email: dhodasova@ssup.cz

Opatření COVID 19

Žákovi den­ní for­my vzdě­lá­vá­ní střed­ní ško­ly umož­ní ško­la nebo škol­ské zaří­ze­ní (DM) osob­ní pří­tom­nost na vzdě­lá­vá­ní nebo při posky­to­vá­ní škol­ských slu­žeb pou­ze teh­dy, pokud:

  • Podstoupil 1., 6., a 9. 9. 2021 vyšet­ře­ní pro­střed­nic­tvím nein­va­ziv­ní­ho pre­ven­tiv­ní­ho anti­gen­ní­ho tes­tu na pří­tom­nost anti­ge­nu viru SARS-CoV-2, kte­ré si pro­ve­dl sám nebo kte­ré mu byly pro­ve­de­ny jinou oso­bou a kte­ré mu poskyt­la ško­la a pro­ká­že se nega­tiv­ním výsled­kem toho­to vyšet­ře­ní. Preventivní anti­gen­ní test se vždy pro­vá­dí bez­pro­střed­ně po pří­cho­du do ško­ly. Nebude-li dítě nebo žák pří­to­men v den ter­mí­nu tes­to­vá­ní ve ško­le, tes­to­vá­ní se pro­ve­de v den jeho příchodu.
  • Testování ve ško­le lze nahra­dit plat­ným nega­tiv­ním tes­tem z odbě­ro­vé­ho místa.
  • Po celou dobu posky­to­vá­ní vzdě­lá­vá­ní v budo­vě ško­ly nebo škol­ském zaří­ze­ní (DM) nebo ve ven­kov­ním pro­stře­dí, není-li mož­né dodr­žet roze­stu­py ale­spoň 1,5 m od ostat­ních žáků, pou­ží­vá ochran­ný pro­stře­dek dýcha­cích cest, kte­rým je respirátor.Osoby, kte­ré nemo­hou mít ze závaž­ných zdra­vot­ních důvo­dů nasa­zen ochran­ný pro­stře­dek a tuto sku­teč­nost pro­ká­ží ško­le lékař­ským potvr­ze­ním; tyto oso­by jsou však povin­ny mít nasa­zen ochran­ný pro­stře­dek, kte­rý je v lékař­ském potvr­ze­ní spe­ci­fi­ko­ván, vyjma pří­pa­dů, kdy je v lékař­ském potvr­ze­ní výslov­ně uve­de­no, že dotyč­ná oso­ba nemů­že mít nasa­zen jaký­ko­li ochran­ný pro­stře­dek dýcha­cích cest.

Výše uve­de­né nepla­tí, jestli­že žák písem­ně dolo­ží že:

  • Byl očko­ván pro­ti one­moc­ně­ní covid-19 (národ­ní cer­ti­fi­kát, digi­tál­ní cer­ti­fi­kát EU COVID za pod­mín­ky, že uply­nu­lo nejmé­ně 14 dní od dokon­če­né­ho očko­va­cí­ho schématu).
  • Prodělal labo­ra­tor­ně potvr­ze­né one­moc­ně­ní covid-19, uply­nu­la u něj doba izo­la­ce pod­le plat­né­ho mimo­řád­né­ho opat­ře­ní Ministerstva zdra­vot­nic­tví a od prv­ní­ho pozi­tiv­ní­ho rych­lé­ho anti­gen­ní­ho tes­tu (RAT) na pří­tom­nost anti­ge­nu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR tes­tu na pří­tom­nost viru SARS-CoV-2 neu­ply­nu­lo více než 180 dní.
  • Absolvoval nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšet­ře­ní na pří­tom­nost viru SARS-CoV-2 s nega­tiv­ním výsled­kem, nebo absol­vo­val nejdéle před 72 hodi­na­mi rych­lý anti­gen­ní test (RAT) na pří­tom­nost anti­ge­nu viru SARS-CoV-2 s nega­tiv­ním výsledkem.

 

Přílohy:

SOUBOR DOPORUČENÍ PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2021/2022 VZHLEDEM KE COVID-19 PROVOZ A TESTOVÁNÍ

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ MZDR  č.j.: MZDR 14600/2021-19/MIN/KAN