Informace ke koronaviru

Ministerstvo škol­ství, mlá­de­že a tělo­vý­cho­vy a Ministerstvo zdra­vot­nic­tví vydá­vá infor­ma­ce pro ško­ly k rizi­kům výsky­tu koro­na­vi­ru a dopo­ru­če­ní vhod­né­ho cho­vá­ní obča­nů ČR k zame­ze­ní náka­zy a šíře­ní infek­ce. Na odka­zech níže nalez­ne­te všech­ny potřeb­né informace.

MŠMT vyda­lo dopo­ru­če­ní pro ško­ly ke koro­na­vi­ru (9. 3. 2020)

Více infor­ma­cí na tom­to http://www.msmt.cz/doporuceni-pro-skoly-ke-koronaviru.

Informace SZÚ: (9. 3. 2020)
http://www.szu.cz/tema/prevence/ministerstvo-zdravotnictvi-vydalo-mimoradne-opatreni.

 

Informace MŠMT: (6. 3. 2020) 
http://www.msmt.cz/informace-pro-skoly-ke-koronaviru

Informace MZČR: (6. 3. 2020) 
http://www.mzcr.cz/dokumenty/informace-pro-obcany-v-souvislosti-s-aktualnim-vyskytem-cinskeho-koronaviru-2019_18415_1.html

Informace SZÚ: (6. 3. 2020) 
http://www.szu.cz/search.php?action=results&query=koronavirus&x=0&y=0

Informace zři­zo­va­te­le (Pardubický kraj):  (6. 3. 2020) 
https://www.pardubickykraj.cz/koronavirus