Informace o konání Maturitní a závěrečné zkoušce

aktu­a­li­za­ce k 5. 2. 2021

Níže uvá­dí­me infor­ma­ce k ukon­čo­vá­ní stu­dia vyda­né MŠMT pro aktu­ál­ní škol­ní rok 2020/21

Věcný záměr úprav matu­rit­ní zkouš­ky 2021

Věcný záměr úprav závě­reč­né zkouš­ky 2021

Opatření obec­né pova­hy – Maturitní zkouš­ky

Opatření obec­né pova­hy – Závěrečné zkouš­ky