Informace o výuce a provozu školy

aktu­a­li­za­ce k 23. 11. 2020

Úřední hodiny sekretariátu školy

úte­rý a čtvr­tek od 8.00 do 13.00 (nebo dle domlu­vy 465 518 111, 465 518 117)

 

Výuka

Provoz ško­ly od 25. 11. 2020 pro­bí­há dle mate­ri­á­lů vyda­ných vlá­dou ČR, MZČR a MŠMT, kte­ré nalez­ne­te níže:

Organizace výu­ky na SŠUP od 25. 11. 2020

Mimořádné opat­ře­ní noše­ní ochran­ných pro­střed­ků-dýcha­cích cest s ucčn­nos­tí od 21. 11. 2020

Krizové opat­ře­ní č.-1198 o ome­ze­ní pro­vo­zu škol a škol­ských zaří­ze­ní od 25. do 29. lis­to­pa­du 2020