JANA JUNKOVÁ A TÁŇA MENCLOVÁ VÍTĚZNĚ

Úspěch jako hrom! Studentky naší ško­ly s pře­hle­dem vyhrá­ly regi­o­nál­ní kon­ver­zač­ní sou­těž v ang­lic­kém jazy­ce pro střed­ní odbor­né ško­ly, kte­rá se kona­la v Lanškrouně 24. listopadu.

 Jana Junková se umís­ti­la na prv­ním mís­tě v kate­go­rii pro 1. a 2. roč­ní­ky, Taťána Menclová pak kra­lo­va­la kate­go­rii pro 3. a 4. ročníky.

 „Obě ohro­mi­ly poro­tu svým ply­nu­lým pro­je­vem, výslov­nos­tí i šíří slov­ní záso­by. Studentkám gra­tu­lu­je­me a děku­je­me, že pomá­ha­jí dělat naší ško­le dob­ré jmé­no. Well done, ladies!“chválila úspěš­né repre­zen­tant­ky vyu­ču­jí­cí ang­lič­ti­ny z naší umprum­ky Vendula Bittner.