Jedna výstava skončila, další odstartovala

Ústí n. O. – V roce oslav 125 let od zalo­že­ní si orlic­ko­ús­tec­ká „umprum­ka“ ve svém domov­ském měs­tě zís­ká­vá pozor­nost veřej­nos­ti množ­stvím výstav. Zatímco 17. dub­na skon­či­la expo­zi­ce o mezi­ná­rod­ním čes­ko-slo­ven­ském ple­né­ru, jejímž domo­vem se stal hudeb­ní klub Popráč, dru­há výsta­va na ni ply­nu­le navázala.

Iniciativa stu­den­tů
Pro peda­go­gy umprum­ky je potě­ši­tel­né, že výsta­va s taju­pl­ným čísel­ným názvem 1167/540 vznik­la pří­mo z ini­ci­a­ti­vy stu­den­tů umě­lec­kých obo­rů. Převážná část z nich pochá­zí ze tře­tí­ho roč­ní­ku.
V budo­vě ate­li­é­rů na Špindlu budou jejich prá­ce k vidě­ní až do kon­ce škol­ní­ho roku, ver­ni­sáž 11. dub­na se těši­la vel­ké­mu zájmu žáků i vyu­ču­jí­cích, ale také dal­ších návštěvníků.

Foto: Adam Faltus