Klauzurní práce maturantek jsou k vidění v Malé scéně

Ústí n. O. – Hodnotný dárek pod stro­me­ček si s nepa­tr­ným před­sti­hem dalo deset žáky­ní obo­ru Užitá foto­gra­fie a média orlic­ko­ús­tec­ké Střední ško­ly umě­lec­ko­prů­mys­lo­vé. V kavár­ně Malé scé­ny pre­zen­to­va­ly 17. pro­sin­ce své klau­zur­ní prá­ce v rám­ci ver­ni­sá­že výsta­vy Why So Serious?

Já a popu­lár­ní osm­de­sát­ky
Podle slov vedou­cí peda­gož­ky nejmlad­ší­ho z pěti­ce umě­lec­kých obo­rů SŠUP Martiny Novozámské byla čtvr­teč­ní akce na pomě­ry ústec­kých foto­gra­fů spí­še komor­něj­ší, což jí ovšem neu­bra­lo na kva­li­tě. „Kromě vytr­va­lé­ho deš­tě ovliv­nil divác­kou návště­vu jis­tě i před­vá­noč­ní čas, opro­ti posled­ním výsta­vám jsme se ale­spoň do Malé scé­ny vešli. S úrov­ní pra­cí jsem kaž­do­pád­ně spo­ko­je­ná, vět­ši­nu z nich stu­dent­ky den před ver­ni­sá­ží odpre­zen­to­va­ly a obhá­ji­ly před počet­nou komi­sí. Těší mne, že mají klau­zu­ry úspěš­ně za sebou, o prázd­ni­nách si odpo­či­nou a pak mohou napřít všech­ny síly k matu­ri­tě. Doufám, že dopad­ne ale­spoň stej­ně dob­ře jako klau­zu­ry,“ věří v úspěch svých svě­řen­kyň Martina Novozámská.
V rám­ci již tra­dič­ní před­vá­noč­ní akce při­pra­vi­li její pořa­da­te­lé opět boha­tý pro­gram: foto­gra­fic­kou tvor­bu dopl­ni­lo hudeb­ní vystou­pe­ní sku­pi­ny DayDreams a rov­něž pro­jek­ce nej­no­věj­ších stu­dent­ských fil­mů. „Návštěvníci tak moh­li vidět prv­ní prá­ce pod vede­ním naše­ho nové­ho peda­go­ga Matěje Hřiba,“ uved­la dále Martina Novozámská.
Studentky pod jejím vede­ním zpra­co­va­ly v rám­ci klau­zur­ních pra­cí dvě zadá­ní: zatím­co v téma­tu „já“ pře­vlá­da­ly růz­ně sty­li­zo­va­né por­tréty, pří­pad­ně psy­cho­lo­gic­ky ladě­né sou­bo­ry, „80. léta kolem nás“ ucho­pi­la kaž­dá z matu­ran­tek poně­kud jinak. „Objevila se archi­tek­tu­ra a záti­ší, sty­li­zo­va­né por­tréty oblí­be­ných akč­ních hrdi­nů z dané­ho obdo­bí, odka­zy na dobo­vou hudeb­ní pro­duk­ci či pro­duk­to­vá foto­gra­fie dobo­vých arte­fak­tů. Studentky tak toto zadá­ní ved­lo k pát­rá­ní, roz­ho­vo­rům, bylo pro ně vel­mi obtíž­né, přes­to se s ním popa­so­va­ly skvě­le a zaslou­ží vel­kou pochva­lu,“ uza­vře­la vedou­cí obo­ru Užitá foto­gra­fie a média orlic­ko­ús­tec­ké Střední ško­ly uměleckoprůmyslové.

Foto: Otmar Petyniak