Konec školního roku si zpříjemnili výstavou

Ústí n. O. – Bohaté akti­vi­ty ústec­ké Střední ško­ly umě­lec­ko­prů­mys­lo­vé v letoš­ním škol­ním roce uza­vře­la ver­ni­sáž výsta­vy 10 z 10 v Malé scé­ně. Kdo v úte­rý večer při­šel, roz­hod­ně nelitoval.

Ucelené a svě­ží
3. roč­ník obo­ru Užitá foto­gra­fie a média, kte­rý nyní v kavár­ně a gale­rii Malé scé­ny vysta­vu­je své nej­no­věj­ší prá­ce, je při­nejmen­ším v jed­nom ohle­du výji­meč­ný. Je totiž na půdě ústec­ké „umprum­ky“ jedi­ným výluč­ně žen­ským. Kvalita pre­zen­to­va­ných sním­ků nazna­ču­je, že před sebou mla­dé foto­gra­f­ky Kristýna Dobrovičová, Romana Fischerová, Martina Chmelíková. Pavlína Jindrová, Kateřina Korečková, Lucie Nožková, Kateřina Pelinková, Monika Řeháková, Kateřina Škopová a Eliška Votroubková mají slib­nou budouc­nost. „Na výsta­vě jsou před­sta­ve­ny nej­lep­ší prá­ce z prů­bě­hu celé­ho škol­ní­ho roku. Přestože se tak mícha­jí růz­né foto­gra­fic­ké žán­ry, výsta­va půso­bí uce­le­ně a svě­že,“ zhod­no­ti­la úro­veň vedou­cí obo­ru Užitá foto­gra­fie a média Martina Novozámská.

Nejen ji, ale záro­veň všech­ny pří­tom­né peda­go­gy umprum­ky v čele s jejím ředi­te­lem Zdeňkem Rösslerem potě­ši­la atmo­sfé­ra úter­ní ver­ni­sá­že. V Malé scé­ně doslo­va neby­lo k hnu­tí, vyso­ký zájem zjev­ně pod­po­ři­la také pro­jek­ce stu­dent­ských fil­mů v kinosá­le a kon­cer­ty sku­pin Citizen 37 a Tma. „V samém závě­ru roku se jed­na­lo o vel­mi vyda­ře­nou akci. Vernisáže v Malé scé­ně se stá­va­jí tra­di­cí a těší mě, že jejich návštěv­nost stá­le ros­te,“ kon­sta­to­val ředi­tel SŠUP Zdeněk Rössler.