Kostel slaví 240 let. Studenti z „umprumky“ byli u toho

Ústí n. O. – Jednou z domi­nant pat­nác­ti­ti­sí­co­vé­ho měs­ta je kos­tel Nanebevzetí Panny Marie. Podobně jako sou­sed­ní budo­va fary vzni­kl záslu­hou děka­na Jana Leopolda Mosbendera, kte­rý se jeho ote­vře­ní na kon­ci roku 1776 již nedo­žil. Letos si zdej­ší far­nost při­po­mí­ná 240. výro­čí kos­te­la a v rám­ci neděl­ních oslav před­sta­vi­la veřej­nos­ti výsta­vu Jak vidí­me kos­tel my. Její sou­čás­tí jsou také prá­ce žáků míst­ní umě­lec­ko­prů­mys­lo­vé školy.

Vystavují 160 pra­cí, auto­rů se zapo­ji­lo ješ­tě víc
Součástí neděl­ních oslav byla slav­nost­ní mše sva­tá slou­že­ná krá­lo­vé­hra­dec­kým bis­ku­pem Josefem Kajnekem či kon­cert zná­mé fol­krocko­vé sku­pi­ny Oboroh. Výstava, kte­rá vznik­la z ini­ci­a­ti­vy děka­na Vladislava Brokeše, před­sta­vi­la kos­tel v mno­ha růz­ných podo­bách. „Oslovili jsme ústec­ké ško­ly, do pro­jek­tu se zapo­ji­lo při­bliž­ně 250 žáků a stu­den­tů ze šes­ti škol, vysta­vu­je­me při­bliž­ně 160 pra­cí,“ uve­dl během neděl­ní ver­ni­sá­že Vladislav Brokeš.
Slavnostního zahá­je­ní se kro­mě far­ní­ků účast­ni­lo také vede­ní měs­ta a rov­něž peda­go­go­vé škol, kte­ré se do ztvár­ně­ní kos­te­la zapo­ji­ly. Starosta Petr Hájek vyzdvi­hl spo­lu­prá­ci měs­ta a far­nos­ti, kte­rá pod­le něj má kon­krét­ní výsled­ky. „Jsou to tako­vé výsled­ky, kte­ré pře­tr­vá­va­jí. Jsem rád, že se nám spo­lu­prá­ci daří udr­žo­vat. 240 let kos­te­la, to je úcty­hod­ná his­to­rie!“ řekl mimo jiné.

Zajímavé pohle­dy a detai­ly
Z orlic­ko­ús­tec­ké „umprum­ky“ se na výsta­vě pre­zen­tu­jí stu­den­ti z 2. a 3. roč­ní­ku. Místy vel­mi netra­dič­ní poje­tí kos­te­la vzni­ka­la v hodi­nách výtvar­né pří­pra­vy a foto­gra­fic­ké tvor­by. Úroveň pra­cí oce­ni­la ve svém pro­je­vu Marie Švecová z Klubu přá­tel umě­ní Ústí nad Orlicí. „Uměleckoprůmyslová ško­la je zastou­pe­na nej­vět­ším množ­stvím pra­cí. Z tech­nik může­me vidět kresbu tuž­kou, uhlem i rud­kou, kresbu tuší, mal­bu tem­pe­rou i pas­te­lem, kolá­že, gra­fic­kou tech­ni­ku lino­ryt a v nepo­sled­ní řadě foto­gra­fie. Soubor pra­cí vás zaujme nejen kva­li­tou pro­ve­de­ní, kte­rá se u stu­den­tů tako­vé ško­ly před­po­klá­dá, ale povšim­ne­te si zají­ma­vých a neotře­lých pohle­dů a úhlů, ze kte­rých stu­den­ti kos­tel pozo­ro­va­li, a růz­ných zají­ma­vých detai­lů, kte­ré běž­ným návštěv­ní­kům někdy uni­ka­jí,“ oko­men­to­va­la díla mla­dých uměl­ců zku­še­ná peda­gož­ka a výtvarnice.