Maturity mají za sebou, rozloučili se výstavou

Ústí n. O. – Za jed­na! Lichotivé hod­no­ce­ní prak­tic­ké čás­ti matu­rit­ní zkouš­ky si letos odnes­li všich­ni čty­ři žáky­ně a žáci 4. roč­ní­ku obo­ru Užitá foto­gra­fie a média –Romana Lohniská, Barbora Skálová, Václav Koníček a Jiří Procházka. Práce úspěš­ných matu­ran­tů ovšem nezů­sta­ly skry­ty ve škol­ním archi­vu, nyní mohou jejich úro­veň posou­dit návštěv­ní­ci orlic­ko­ús­tec­ké Malé scény.

 Vešla se jen část
Ještě v „Den D“, kte­rým bylo pro foto­gra­fy úte­rý 19. květ­na, puto­va­ly vybra­né prá­ce do kavár­ny Malé scé­ny, kde se obo­ro­vé výsta­vy mla­dých uměl­ců kona­jí pra­vi­del­ně. „Na výsta­vě jsou před­sta­ve­ny prá­ce od všech stu­den­tů, ale kvů­li jejich vel­ké­mu roz­sa­hu se do kavár­ny Malé scé­ny vešla pou­ze část,“ vysvět­li­la vedou­cí obo­ru Užitá foto­gra­fie a média Martina Novozámská.

Úterní ver­ni­sáž se kona­la za vel­ké­ho zájmu žáků i peda­go­gů ško­ly. Součástí akce bylo vyhlá­še­ní nej­lep­ší letoš­ní matu­rit­ní prá­ce. Ocenění si odnes­la deva­te­nác­ti­le­tá foto­gra­f­ka Barbora Skálová, kte­rá ve svém sou­bo­ru před­sta­vi­la auto­por­tré­to­vé vari­a­ce vybra­ných malíř­ských skvostů.

Umprumka na náměs­tí co nevi­dět
Střední ško­la umě­lec­ko­prů­mys­lo­vá před­sta­ví své akti­vi­ty zno­vu hned z kra­je červ­na. Ve čtvr­tek 4. 6. od 9 do 16 hodin bude sou­čás­tí tra­dič­ních slav­nos­tí Město v pohy­bu – týden dob­ré poho­dy pre­zen­ta­ce umě­lec­kých obo­rů ško­ly s názvem Umprumka na náměs­tí. Její sou­čás­tí je opět mód­ní pře­hlíd­ka, kte­rá nabíd­ne nejen letoš­ní matu­rit­ní prá­ce, ale také oce­ně­né mode­ly z mezi­ná­rod­ní sou­tě­že v Prešově.