Městu v pohybu přálo počasí. Stejně tak prezentaci umprumky

Ústí n. O. – Desítky a desít­ky žáků základ­ních a mateř­ských škol, sou­čas­ní i býva­lí stu­den­ti či náhod­ní kolemjdou­cí. Ti všich­ni moh­li posou­dit kva­li­tu pre­zen­ta­ce Střední ško­ly umě­lec­ko­prů­mys­lo­vé Ústí nad Orlicí, kte­rá ji při­pra­vi­la na čtvr­tek 9. červ­na. V rám­ci 17. roč­ní­ku slav­nos­tí Město v pohy­bu – týden dob­ré poho­dy vypl­ni­la akce Umprumka na ryn­ku od dese­ti dopo­led­ne plných pět hodin programu.

SŠUP pre­zen­to­va­la všech svých pět umě­lec­kých matu­rit­ních obo­rů a také tři prů­mys­lo­vé. Zájemcům posky­to­va­li peda­go­go­vé i stu­den­ti infor­ma­ce o stu­diu a aktu­a­li­ty sou­vi­se­jí­cí s děním v nej­star­ší ústec­ké střed­ní ško­le, kte­rá příští rok osla­ví 125 let od své­ho zalo­že­ní. Mezi ně pat­ří napří­klad plán pře­su­nu ate­li­é­rů ve Špindlerově uli­ci do nově vybu­do­va­né­ho objek­tu v are­á­lu tex­til­ky Perla.

Prezentaci plné roz­ma­ni­tých akti­vit letos kro­moby­čej­ně přá­lo poča­sí. To samé lze říci o šes­ti­den­ních měst­ských slavnostech.