Mladý módní tvůrce nalákal téměř čtyřicet dětí!

Ústí n. O. – Čtvrtečním worksho­pem vyvr­cho­lil v pořa­dí již tře­tí roč­ník sou­tě­že Mladý mód­ní tvůr­ce, kte­rý peda­gož­ky a stu­dent­ky obo­ru Design oděvů orlic­ko­ús­tec­ké Střední ško­ly umě­lec­ko­prů­mys­lo­vé pořá­da­jí pro žáky základ­ních škol. Velký zájem vypo­ví­dá o úspě­chu letoš­ní akce.

V pat­náct­ce fina­lis­tů i jeden chla­pec
Mladého mód­ní­ho tvůr­ce požá­dá „umprum­ka“ ve sna­ze zvý­šit pově­do­mí o obo­ru, kte­rý má v kdy­si věhlas­né „tex­til­ce“ desít­ky let trva­jí­cí tra­di­ci. A jak se zdá, pocti­vá prá­ce se vyplá­cí – na tře­tí roč­ník posla­lo své prá­ce 36 sou­tě­ží­cích, z nich se na workshop podí­va­lo pat­náct nej­lep­ších. Zajímavostí byla sku­teč­nost, že mezi nimi figu­ro­val i jeden chla­pec. „Vybrali jsme 3 fina­list­ky a nako­nec, pod­le prá­ce ve worksho­pu, jsme hla­so­vá­ním urči­li pořa­dí. Opravdu bych sama těž­ko urči­la vítězku, pro­to­že tam byly všech­ny prá­ce moc dob­ré. Děti peč­li­vě a sou­stře­dě­ně pra­co­va­ly,“ pochva­lo­va­la si prů­běh čtvr­teč­ní­ho dne vedou­cí obo­ru Design oděvů Jana Salabová.

Po pre­zen­ta­ci si vyzkou­še­li aran­žo­vá­ní
Jak dále upřes­ni­la peda­gož­ka SŠUP, workshop nej­pr­ve zahr­no­val pre­zen­ta­ci obo­ru v kinosá­le ško­ly. Nechybělo před­sta­ve­ní mezi­ná­rod­ní sou­tě­že Módna línia mla­dých, jíž se umprum­ka kaž­do­roč­ně účast­ní a dosa­hu­je na ní medai­lo­vých umís­tě­ní. „Třetí pre­zen­ta­ce stu­dent­ky Kateřiny Švecové o její sou­těž­ní kolek­ci pla­vek Pod kůží roz­hod­ně žáky zau­ja­la, stej­ně jako pojed­ná­ní o oblé­ká­ní v anti­ce, kte­ré při­pra­vi­la naše stu­dent­ka Lenka Dvořáčková,“ dopl­ni­la dále Jana Salabová.

V ate­li­é­ru ve Špindlerově uli­ci si poté pat­náct­ka účast­ní­ků vyzkou­še­la prak­tic­kou čin­nost, se kte­rou se stu­dent­ky obo­ru běž­ně potká­va­jí – aran­žo­vá­ní mode­lu na polo­vič­ní krej­čov­ské panen­ce. „Na samot­ný závěr pro­běh­lo vyhlá­še­ní výsled­ků s pře­dá­ním cen a diplo­mů. Průběh akce může­me hod­no­tit jed­no­znač­ně pozi­tiv­ně,“ uza­vře­la Jana Salabová z peda­go­gic­ké­ho sbo­ru orlic­ko­ús­tec­ké umprumky.