Mladým filmařům se znovu dařilo. Tentokrát na Prima sezóně

Náchod/ Ústí n. O. – Známá kni­ha nemé­ně zná­mé­ho náchod­ské­ho rodá­ka Josefa Škvoreckého se již 18 let obje­vu­je v názvu fes­ti­va­lu stu­dent­ské tvo­ři­vos­ti. Do fil­mo­vé čás­ti sou­tě­že bylo při­hlá­še­no bez­má­la 60 sním­ků, do samot­né pro­jek­ce jich bylo vybrá­no cel­kem 41. Ústeckou střed­ní ško­lu umě­lec­ko­prů­mys­lo­vou může těšit, že její fil­my se v počet­né kon­ku­ren­ci neztra­ti­ly, stu­den­ti 2. a 3. roč­ní­ku nao­pak doká­za­li v polo­vi­ně květ­na navá­zat na před­cho­zí úspě­chy v brněn­ské sou­tě­ži Zlaté Slunce.

Uspěla více jak polo­vi­na sním­ků
V Náchodské pri­ma sezó­ně byly vypsá­ny hned čty­ři sou­těž­ní kate­go­rie – Hraný film, Dokument a repor­táž, Animovaný film a Experimentální film a video­klip. Ústecká „umprum­ka“ při­hlá­si­la hned deset svých sním­ků a mla­dí fil­ma­ři si pod vede­ním peda­gož­ky Lucie Harapátové ved­li více než sluš­ně – posbí­ra­li hned šest cen. „Porota oce­ni­la fil­my cena­mi bez udá­ní pořa­dí a čest­ný­mi uzná­ní­mi. Film se dá těž­ko změ­řit nebo zvá­žit a kaž­dé hod­no­ce­ní je tro­chu sub­jek­tiv­ní, pro­to i letos byly udě­le­ny ceny stej­né hod­no­ty,“ uved­la k tomu vyučující.

Albert zís­kal už dru­hou cenu
S výjim­kou hra­né­ho fil­mu se pro­sa­di­li stu­den­ti SŠUP Ústí nad Orlicí ve všech vyhlá­še­ných kate­go­ri­ích. Mezi doku­men­ty byl čest­ným uzná­ním oce­něn sní­mek Můj brá­cha Radek, jehož autor­kou je stu­dent­ka 3. roč­ní­ku Romana Fischerová. Čestného uzná­ní se stej­ně tak dočkal Jakub Brokl mezi auto­ry ani­mo­va­ných fil­mů (sní­mek Traveling With The Iron Golem – China A Worms Tale) a Monika Řeháková, jejíž sní­mek Moje sest­ra sou­tě­žil v kate­go­rii Experimenty a video­kli­py. Hned dvě oce­ně­ní posbí­ra­li nyní již absol­ven­ti obo­ru Užitá foto­gra­fie a média Kristýna Bartošová, Gabriela Stránská a Martin Dvořáček – jim krom čest­né­ho uzná­ní nále­ží za sní­mek Proč cho­dím spát také cena stu­dent­ské poro­ty. Nejvyššího oce­ně­ní mezi ani­mo­va­ný­mi fil­my se pak dočkal sní­mek Albert, na jehož tvor­bě se podí­le­la čtve­ři­ce stu­den­tů 2. roč­ní­ku – Jakub Brokl, Jiří Fikejz, František Mareš a Robert Vlasák. Pro jme­no­va­né stu­den­ty se jed­ná už o dru­hé oce­ně­ní, zabo­do­va­li totiž také na pře­hlíd­ce v Brně.