Na Dotecích módy se „umprumka“ neztratila

Ústí n. O./Prostějov – Prostějov, tra­dič­ní baš­ta čes­ké­ho oděv­ní­ho prů­mys­lu, byl po slo­ven­ském Prešově dal­ším cílem návr­há­řek z orlic­ko­ús­tec­ké Střední ško­ly umě­lec­ko­prů­mys­lo­vé. Finálový večer Doteků módy hos­ti­lo zdej­ší seces­ní diva­dlo v pátek 22. dub­na. Před rokem zde výpra­va z „umprum­ky“ sla­vi­la cen­ný úspěch, když se kolek­ce její úspěš­né absol­vent­ky Kristýny Černé pro­pra­co­va­la mezi šest­náct nej­ú­spěš­něj­ších, kte­ré byly pre­zen­to­vá­ny v rám­ci finá­lo­vé­ho veče­ra. Letos Ústečtí vysla­li do boje matu­rant­ku Terezu Čermákovou, jež s kolek­cí s názvem Nun et reli­gio uspě­la na již zmí­ně­né Módne línii mla­dých v Prešově.

Zbývá už „jen“ matu­ri­ta
Žákyně čtvr­té­ho roč­ní­ku obo­ru Design oděvů pat­ří mezi nej­ú­spěš­něj­ší repre­zen­tant­ky své ško­ly. V Prešově ozdo­bi­la svo­ji loň­skou posled­ní účast medai­lo­vým umís­tě­ním. V Prostějově ji ovšem čeka­la počet­ná domá­cí kon­ku­ren­ce a také sou­tě­ží­cí ze Slovenska. „Zařazení mezi finá­lo­vé kolek­ce je tak jed­no­znač­ně úspě­chem, přes­to­že na medai­lo­vé umís­tě­ní naše zástup­ky­ně nako­nec nedo­sáh­la,“ oko­men­to­va­la umís­tě­ní Terezy Čermákové její peda­gož­ka Jitka Marková, kte­rá se slav­nost­ní­ho veče­ra zúčast­ni­la. K rados­ti domá­cích pří­z­niv­ců byla nej­ú­spěš­něj­ší ško­lou letoš­ních Doteků módy pořá­da­jí­cí Střední ško­la desig­nu a módy Prostějov.

Úspěch absol­ven­ty „umprum­ky“
Na jed­no z hlav­ních umís­tě­ní ovšem orlic­ko­ús­tec­ká ško­la pře­ci jen dosáh­la, byť nepří­mo. Třetí nej­ú­spěš­něj­ší sou­tě­ží­cí se totiž sta­la autor­ka kolek­ce Panika Lucie Paslerová. „Lucie je naší absol­vent­kou a momen­tál­ně stu­du­je Vyšší odbor­nou ško­lu oděv­ní­ho návr­hář­ství v Praze. Její úspěch nás pocho­pi­tel­ně těší,“ dopl­ni­la Jitka Marková z peda­go­gic­ké­ho sbo­ru SŠUP.