Naše škola pomůže seniorům ve Sloupnici

Epidemií zasa­že­né­mu domo­vu pošlou pláš­tě. A pro­to­typ na další

Ústí n. O. – Zvlášť slo­ži­té situ­a­ci čelí v posled­ních dnech Domov pro seni­o­ry ve Sloupnici. Nedávno pro­ve­de­né tes­ty na koro­na­vi­rus odha­li­ly hned 45 pozi­tiv­ních výsled­ků u kli­en­tů a také dva­cít­ku naka­že­ných zaměst­nan­ců. V tu chví­li poda­la pomoc­nou ruku armá­da, kon­krét­ně 43. výsad­ko­vý pluk v Chrudimi, ale také dob­ro­vol­nic­ké sku­pi­ny. A stra­nou nezů­sta­la ani orlic­ko­ús­tec­ká umprum­ka a její odě­vář­ský ateliér.

V úte­rý se šilo ostošest

Spolupráci mezi ško­lou a domo­vem ve Sloupnici zpro­střed­ko­va­la Olga Alia Krulišová, dob­ro­vol­ni­ce, kte­rá už na jaře zalo­ži­la face­boo­ko­vou sku­pi­nu Šijeme rouš­ky (Česká Třebová & Ústí nad Orlicí). „Pro domov jsme šili již na jaře, pro­to­že se situ­a­ce v posled­ních týd­nech výraz­ně zhor­ši­la, nabíd­li jsme pomoc opě­tov­ně. Jeho ředi­tel se dotá­zal, zda by někdo doká­zal ušít ochran­né pláš­tě, jen­že to je o mno­ho slo­ži­těj­ší. Profi šva­dle­ny jsou v naší sku­pi­ně mini­mál­ně,“ při­pouš­tí Krulišová, jež se roz­hod­la kon­tak­to­vat ško­lu ve měs­tě, kde sama pra­cu­je. Úspěšně.

Šicí stro­je v díl­nách umprum­ky se roz­je­ly hned v úte­rý ráno, a to záslu­hou Kateřiny Sýkorové, Andrey Suchánkové a Ivany Franzové. Potřebný mate­ri­ál na prv­ní dva­cít­ku plášťů, netka­nou tex­ti­lii, si peda­gož­ky při­vez­ly pří­mo ze Sloupnice. „S kole­gy­ně­mi jsme se daly dohro­ma­dy oka­mži­tě. Rády bychom zapo­ji­ly i naše stu­den­ty, jen­že ti bohu­žel aktu­ál­ně do ško­ly nesmě­jí,“ při­po­mí­ná ome­ze­ní výu­ky Kateřina Sýkorová.

Výroba ochran­né­ho pláš­tě je v porov­ná­ní s rouš­kou ve všech ohle­dech výraz­ně nároč­něj­ší. „Oceňuji pro­to úsi­lí kole­gyň. Díky nim nava­zu­je­me na pomoc z jara, kdy jsme dob­ro­vol­ní­ky pod­po­ři­li množ­stvím kva­lit­ní­ho mate­ri­á­lu z našich skla­dů,“ říká ředi­tel SŠUP Zdeněk Salinger.

Podle pro­to­ty­pu vznik­nou další

Důležité je zejmé­na to, že v odě­vář­ských ate­li­é­rech kdy­si vyhlá­še­né ústec­ké „tex­til­ky“ vzni­kl pro­to­typ, pod­le kte­ré­ho v násle­du­jí­cích dnech a týd­nech mohou dob­ro­vol­ní­ci ušít dal­ší tolik potřeb­né pláš­tě. „Snažili jsme se střih vyla­dit a při­způ­so­bit tak, aby byl uni­ver­zál­ní pro muže i ženy a moh­li jej vyu­žít také vojá­ci, kte­ří v domo­vě vypo­má­ha­jí. Prototyp se stři­hem pře­dá­me hned ve stře­du,“ ujiš­ťu­je Kateřina Sýkorová.

Sloupnický domov je nyní para­dox­ně v situ­a­ci, kdy má mate­ri­á­lu na pláš­tě dost. Potřeba jsou ale šikov­né ruce. „Vyrobit by šlo mož­ná až tisíc tex­til­ních plášťů, k dis­po­zi­ci jsou při­bliž­ně dva kilo­me­t­ry mate­ri­á­lu, kte­rý domov zís­kal darem,“ zmi­ňu­je dal­ší víta­nou pomoc Olga Alia Krulišová. „Nové pláš­tě by byly výraz­ně lep­ší pro běž­ný pro­voz než ige­li­to­vé ove­ra­ly, kte­ré vojá­ci i dal­ší per­so­nál vel­mi rych­le pro­po­tí,“ dodá­vá ještě.