Nejen po stopách Jana Blažeje Santiniho

Ústí n. O. – Exkurze v rám­ci před­mě­tu Dějiny výtvar­né kul­tu­ry pat­ří mezi žáky Střední ško­ly umě­lec­ko­prů­mys­lo­vé Ústí nad Orlicí mezi ty vůbec nej­vy­hle­dá­va­něj­ší. Pod vede­ním vyu­ču­jí­cích Jitky Kuběnkové a Marie Uhlířové vyra­zi­lo i bez­má­la čty­ři­cet žáků, cílem dvou­den­ní výpra­vy ve dnech 21. a 22. říj­na byly ten­to­krát západ­ní Čechy.

Převaha chlap­ců
Jedinou pře­káž­kou, kte­rá výpra­vu z „umprum­ky“ postih­la, byla hned na úvod doprav­ní zácpa v Praze. „Zdržela nás přes dvě hodi­ny, tak­že jsme bohu­žel muse­li vyne­chat Mariánskou Týnici, síd­lo plaských opa­tů,“ uved­la Jitka Kuběnková, pod­le níž se ovšem dal­ší nesná­ze během pod­zim­ní­ho výle­tu neob­je­vi­ly. „Jsme s kole­gy­ní rády za naše stu­den­ty, kte­ří se nám na výbě­ro­vou exkur­zi hlá­sí, pro­to­že je radost s nimi někam vyra­zit! Zajímají se, sluš­ně se cho­va­jí nejen na pro­hlíd­kách,“ dopl­ni­la dále.
Podle dru­hé z vyu­ču­jí­cích Marie Uhlířové je zase potě­šu­jí­cí fakt, že se na kun­sthis­to­ric­ké exkur­ze začí­na­jí hlá­sit také zájem­ci mimo umě­lec­ké obo­ry, tedy stu­den­ti rekla­my a obo­ru Mechanik-seři­zo­vač. „Z šestatři­ce­ti účast­ní­ků bylo dva­cet chlap­ců a mezi nimi také klu­ci z ´emka´. Protože se ději­ny umě­ní ve ško­le neu­čí, měly jsme oba­vy, aby na ně výklad nebyl pří­liš odbor­ný. Jejich reak­ce je tako­vá, že se jim exkur­ze líbi­la, a chtě­jí jet zno­vu,“ pochva­lo­va­la si prů­běh exkur­ze pedagožka.

Dva dny plné zají­ma­vos­tí
Středeční pro­gram byl ve zna­me­ní návštěvy měs­teč­ka Manětín s barok­ním zám­kem a uni­kát­ním sou­bo­rem soch, román­ské­ho kos­te­la sv. Mikuláše v Potvorově  pře­de­vším kláš­te­ra Plasy. „Barokní per­la od Santiniho je veli­ce zvlášt­ní i po tech­nic­ké strán­ce. „Stojí totiž na nesta­bil­ním vlh­kém pod­lo­ží a před samot­nou stav­bou muse­ly být do baži­ny zapuš­tě­ny dubo­vé pilo­ty a roš­ty. Ve vlh­ku se dub pro­mě­ní v kámen, ale pod­lo­ží nesmí vyschnout, jinak se dub roz­pad­ne a stav­ba zří­tí. Dodnes muse­jí kon­t­ro­lo­vat hla­di­nu vody pod kláš­te­rem a k tomu jim Santini zane­chal dva bazén­ky, v nichž lze zka­me­ně­lé pilo­ty vidět,“ při­da­la zají­ma­vost Jitka Kuběnková.
Před noco­vá­ním na men­sdorfském zám­ku Nečtiny si ješ­tě někte­ří účast­ní­ci zpes­t­ři­li pro­gram výpra­vou na neda­le­kou zří­ce­ni­nu hra­du Prejnštejn, ve čtvr­tek se šlo opět ve sto­pách Jana Blažeje Santiniho, ten­to­krát do kláš­te­ra v Kladrubech u Stříbra. Pomyslnou teč­ku za boha­tým pro­gra­mem udě­la­la návště­va kla­si­cist­ní­ho zám­ku Kozel. „Všechny památ­ky, co stu­den­ti navští­vi­li, učí­me v ději­nách umě­ní. Nicméně zejmé­na u Santiniho sta­veb je nut­né je vidět na vlast­ní oči. Jeho pro­sto­ry a svě­tel­ná gra­da­ce u kos­te­lů smě­rem k oltá­ři je neo­pa­ko­va­tel­ná a žád­ný obrá­zek ji nemů­že pořád­ně zachy­tit,“ doda­la Jitka Kuběnková.

Víme, ale nepro­zra­dí­me
Obě vyu­ču­jí­cí se sna­ží zájem o ději­ny umě­ní vští­pit nejen svým stu­den­tům – pořá­da­jí již čtvr­tým rokem pra­vi­del­né před­náš­ko­vé cykly v Malé scé­ně pro širo­kou veřej­nost. Školních exkur­zí už se žáky absol­vo­va­ly celou řadu. „Naposledy jsme zaví­ta­li do Lednicko-val­tic­ké­ho are­á­lu, před­tím na Liberecko s vyjížď­kou do němec­ké­ho Oybina, ješ­tě před před­tím do Českého Krumlova a jeho oko­lí. Máme stu­den­ty, kte­ří s námi jez­dí oprav­du pra­vi­del­ně, ale jsme rády také za nováč­ky. Další exkur­ze samo­zřej­mě plá­nu­je­me a na tu let­ní už máme i doce­la kon­krét­ní před­sta­vu, ale ješ­tě ji nepro­zra­dí­me, rády bychom ji dopi­lo­va­ly,“ uved­la na závěr Jitka Kuběnková z peda­go­gic­ké­ho sbo­ru SŠUP.

Foto: Eduard Matishynets