Nová kniha Veroniky Bílkové je na světě!

Litomyšl – Úspěšná absol­vent­ka orlic­ko­ús­tec­ké umprum­ky a také něko­lik let její peda­gož­ka Veronika Bílková o sobě opět vel­mi význam­ně dala vědět! Po úspě­chu oce­ňo­va­né kni­hy o Ludwigu van Beethovenovi ten­to­krát upře­la svou pozor­nost na čes­kou kla­sic­kou hud­bu… a pro­to­že má svůj ate­li­ér v Litomyšli, muse­lo dojít záko­ni­tě na zdej­ší­ho rodá­ka Bedřicha Smetanu.

Knihu před­sta­vi­la návštěv­ní­kům, kte­ří dora­zi­li do její­ho lito­myšl­ské­ho ate­li­é­ru v sobo­tu 17. pro­sin­ce. Nechyběli mezi nimi peda­go­go­vé i stu­den­ti její rod­né „umprum­ky“. Publikaci z pro­duk­ce nakla­da­tel­ství Verzone nyní, stej­ně jako pře­de­šlý titul o van Beethovenovi, najde­te na pul­tech knih­kup­ců a je jis­tě tipem na vánoč­ní dárek.

Foto: Jaroslav Habrman