O letošní „talentovky“ byl opět velký zájem

Ústí n. O. – Začátek nové­ho kalen­dář­ní­ho roku byl na orlic­ko­ús­tec­ké „umprum­ce“ pořád­ně ruš­ný. 5. a 6. led­na se kona­ly talen­to­va­né zkouš­ky do pěti umě­lec­kých obo­rů, kte­ré ško­la se 125 let trva­jí­cí tra­di­cí nabí­zí. SŠUP letos zazna­me­na­la cel­kem 152 přihlášek.

Počítají s náhrad­ním ter­mí­nem
Výsledky při­jí­ma­cí­ho říze­ní může vede­ní ško­ly ozná­mit rodi­čům a žákům tepr­ve po 5. úno­ru, už nyní je ale jas­né, že úro­veň při­hlá­še­ných byla vel­mi solid­ní. „Z mého pohle­du byla dob­rá, mož­ná nepa­tr­ně lep­ší než minu­lý rok. Je mož­né, že úro­veň ovliv­ni­la hoj­ná účast zájem­ců na pří­prav­ných kur­zech. Některým ucha­ze­čům to ote­vře­lo oči a moh­li se na zkouš­ky lépe při­pra­vit. Máme také vyti­po­va­ných něko­lik oprav­du vel­kých talen­tů, nyní ješ­tě ovšem bez záru­ky, za na ško­lu nastou­pí,“ oko­men­to­val letoš­ní talen­tov­ky vedou­cí umě­lec­kých obo­rů Jaroslav Habrman.

Nově zařa­di­li poho­vor
Na uprum­ce musí kvů­li roz­ma­rům poča­sí zařa­dit náhrad­ní ter­mín. Někteří při­hlá­še­ní totiž kvů­li pří­va­lu sně­hu a níz­kým tep­lo­tám nemoh­li do Ústí nad Orlicí při­ces­to­vat. Podle slov Jaroslava Habrmana ale nepřed­sta­vu­je koná­ní náhrad­ní­ho ter­mí­nu pro ško­lu vět­ší pro­blém. Novinkou letoš­ních při­jí­ma­cích zkou­šek byl osob­ní poho­vor s kaž­dým ucha­ze­čem, kte­rý i pod­le vyjá­d­ře­ní ředi­te­le SŠUP Zdeňka Rösslera před­sta­vu­je krok vpřed. „Pro naše peda­go­gy je to zají­ma­vá zku­še­nost, na zákla­dě osob­ní­ho kon­tak­tu mohou lépe vyhod­no­tit, co vlast­ně ucha­ze­či od pří­pad­né­ho stu­dia oče­ká­va­jí, s jaký­mi před­sta­va­mi ke zkouškám při­šli. O při­je­tí ale pocho­pi­tel­ně roz­ho­du­je výsle­dek celé talen­to­vé zkouš­ky,“ dopl­nil ředitel.