Oděváři z umprumky v Hernychově vile

Ústí n. O. – Zajímavou a veli­ce cen­nou zku­še­nost za sebou mají stu­den­ti 2. roč­ní­ku oděv­ní­ho desig­nu orlic­ko­ús­tec­ké umprum­ky. Ti totiž strá­vi­li stře­deč­ní odpo­led­ne v seces­ní Hernychově vile, kde si při­pra­vi­li sty­ling na téma ele­gant­ních 20. let minu­lé­ho století.

Poděkování Městskému muzeu Ústí nad Orlicí, kte­ré ve vile továr­ní­ka Hernycha posled­ní roky síd­lí, při­da­la vyu­ču­jí­cí Kateřina Sýkorová: „Děkujeme muzeu za mož­nost fotit v krás­ných pro­sto­rách, díky vstříc­nos­ti zaměst­nan­ců jsme měli pro­sto­ry k dis­po­zi­ci celé odpoledne.“