Pedagožka z „umprumky“ vystavuje v České Třebové

Ústí n. O. – Někteří z uči­te­lů orlic­ko­ús­tec­ké Střední ško­ly umě­lec­ko­prů­mys­lo­vé spo­ju­jí peda­go­gic­kou čin­nost s vlast­ní­mi umě­lec­ký­mi akti­vi­ta­mi. Jedním z nich je Martina Novotná, vyu­ču­jí­cí výtvar­né pří­pra­vy a figu­rál­ní kres­by, jejíž obra­zy a kres­by jsou nyní k vidě­ní ve výstav­ní síni Kulturního cen­t­ra Česká Třebová.

Návrat do býva­lé „liduš­ky“
Martina Novotná má na svém kon­tě již celou řád­ku výstav. „Naposledy v Šumperku, před­tím v Praze, Brně, Olomouci, Kutné Hoře, pocho­pi­tel­ně také v Ústí nad Orlicí i České Třebové,“ vypo­čí­tá­vá výtvar­ni­ce a peda­gož­ka mís­ta, kde svá díla před­sta­vi­la. Jak dodá­vá, nej­no­věj­ší výsta­va, kte­rou odstar­to­va­la ver­ni­sáž ve stře­du 7. září, byla poně­kud neo­če­ká­va­ná. „Když jsem se ale dozvě­dě­la, že má být v pro­sto­rách býva­lé liduš­ky, tak jsem byla pro. Chodila jsem tam jako malá k pro­fe­so­ru Víšovi, bylo to pro mě svět­lo v celé té tota­lit­ní šedi. Vynořila se mi tak spous­ta vzpo­mí­nek. A hlav­ně Třebová už je jiným měs­tem, což je super,“ míní Martina Novotná.

Od roku 2001 po sou­čas­nost
Dvaadvacet výtvar­ných pra­cí, kte­ré budou ve výstav­ní síni k vidě­ní do kon­ce září, jsou vesměs mal­by, ve třech pří­pa­dech se jed­ná o kres­by pas­tel­ka­mi. „Vystavuji díla z růz­ných obdo­bí, při­bliž­ně od roku 2001 po sou­čas­nost. Vernisáž jsem vyu­ži­la jako pří­le­ži­tost objas­nit tro­chu moji ces­tu tak, jak je to zachy­ce­no na obra­zech. Všechna vysta­ve­ná díla jsem se sna­ži­la nějak zpro­střed­ko­vat, oko­men­to­vat,“ říká Martina Novotná a dodá­vá: „Jsem si vědo­ma toho, že pokud inspi­ra­ce pochá­zí tře­ba z návštěvy jiných zemí a kul­tur, napří­klad Amazonie či Himaláje, obraz může barev­nos­tí i téma­tem půso­bit pro Západoevropana nepo­cho­pi­tel­ně. Také se lidé bojí zeptat nebo jen zahanbe­ně kon­sta­tu­jí, že věci nero­zu­mí. I to jsou stá­le důsled­ky tota­li­ty, kte­ré je potře­ba změ­nit. Výstava mě moc těší.“

Foto: Michal Horák

 

KONTAKT

ssup@ssup.cz
tel.: 465 518 111

Střední ško­la umě­lec­ko­prů­mys­lo­vá Ústí nad Orlicí
Zahradní 541
562 01, Ústí nad Orlicí

SŠUP - hlavní budova

Zahradní 541
Ústí nad Orlicí
465518111

Ateliéry

Špindlerova 1167
Ústí nad Orlicí
465323640