Plenér Teplice 2015

V týd­nu od 14. 6. 2015 do 19. 6. 2015 se usku­teč­nil ple­nér SŠUP Ústí nad Orlicí, opět v tra­dič­ním pro­stře­dí zámeč­ku Skály – Bischofstein u Teplic nad Metují.

Výtvarné akti­vi­ty během ple­né­ru nava­zu­jí na výu­ko­vý pro­gram výtvar­né pří­pra­vy dru­hých roč­ní­ků. Byly vyu­ži­ty tra­dič­ní výtvar­né tech­ni­ky – kres­ba tuž­kou a perem, pas­tel, tem­pe­ra a kom­bi­no­va­né tech­ni­ky. Jednotlivé prá­ce zastu­po­va­ly rea­lis­tic­ké stu­die kra­jin­ných, rost­lin­ných a archi­tek­to­nic­kých prv­ků a také roz­sáh­lej­ší kra­jin­né cel­ky. Obor Užitá foto­gra­fie a média zpra­co­val tra­dič­ní foto­gra­fic­ké žán­ry – foto­gra­fie kra­ji­ny a pří­rod­ních struk­tur. Hlavním téma­tem ale byla foto­gra­fie archi­tek­tu­ry zají­ma­vých sta­veb z oko­lí Teplic nad Metují, kde byla vyu­ži­ta spe­ci­ál­ní vel­ko­for­má­to­vá foto­gra­fic­ká technika.

Každý den se usku­teč­ni­lo spo­leč­né hod­no­ce­ní vytvo­ře­ných pra­cí, sou­čás­tí výu­ky byly také před­náš­ky o his­to­rii kra­ji­no­mal­by s video­pro­jek­cí děl význam­ných malířů.

Pro všech­ny stu­den­ty to byla prv­ní zku­še­nost s tvor­bou pod ote­vře­ným nebem. Příznivé poča­sí a atrak­tiv­ní pro­stře­dí umož­ni­lo vytvo­řit zají­ma­vé a kva­lit­ní kre­seb­né a malíř­ské studie.

Výstava z ple­né­ru se plá­nu­je na lis­to­pad a pro­si­nec ve výstav­ní síni SŠUP.
Tento ple­nér se usku­teč­nil díky finanč­ní pod­po­ře měs­ta Ústí nad Orlicí.