Plenér Teplice 2016

V týd­nu od 12. 6. 2016 do 17. 6. 2016 se usku­teč­nil tra­dič­ní ple­nér SŠUP Ústí nad Orlicí, opět v osvěd­če­ném pro­stře­dí zámeč­ku Skály – Bischofstein u Teplic nad Metují.

Výtvarné akti­vi­ty během ple­né­ru nava­zu­jí na výu­ko­vý pro­gram výtvar­né pří­pra­vy dru­hých roč­ní­ků. Pro exte­ri­é­ro­vé stu­die byly vyu­ži­ty základ­ní výtvar­né tech­ni­ky – kres­by tuž­kou, perem a pas­te­lem, mal­ba akva­re­lem a tem­pe­rou. Témata pra­cí obsa­ho­va­la rea­lis­tic­ké stu­die kra­jin­ných, pří­rod­ních a archi­tek­to­nic­kých prv­ků a také roz­sáh­lej­ší kra­jin­né cel­ky. Obor Užitá foto­gra­fie a média zpra­co­val tra­dič­ní foto­gra­fic­ké žán­ry – foto­gra­fie pří­rod­ních struk­tur, kra­ji­ny a archi­tek­tu­ry.
Každý den se usku­teč­ni­lo spo­leč­né hod­no­ce­ní vytvo­ře­ných pra­cí, žáci jed­not­li­vých výtvar­ných obo­rů tak moh­li porov­nat své prá­ce s ostatními.

Pro všech­ny stu­den­ty to byla prv­ní zku­še­nost s tvor­bou ve vol­ném pro­sto­ru, moh­li na vlast­ní kůži zažít bez­pro­střed­ní pro­ži­tek i úska­lí prá­ce v exte­ri­é­ru. Příznivé poča­sí, roman­tic­ké pro­stře­dí skal­ních měst i ote­vře­ná kra­ji­na s daleký­mi výhle­dy umož­ni­ly vytvo­řit zají­ma­vé a kva­lit­ní kre­seb­né a malíř­ské studie.

Výstava z ple­né­ru se plá­nu­je na říjen a lis­to­pad ve výstav­ní chod­bě SŠUP na Zahradní uli­ci.
Tento ple­nér se usku­teč­nil díky finanč­ní pod­po­ře měs­ta Ústí nad Orlicí.