Počinem roku v Ústí filmy z „umprumky“!

Ústí n. O. – Výborné jmé­no dělá své ško­le čtve­ři­ce stu­den­tů v matu­rit­ním roč­ní­ku obo­ru Design pro­duk­tů a oba­lů. Jakub Brokl, Jiří Fikejz, František Mareš a Robert Vlasák loni sbí­ra­li jed­nu cenu za dru­hou na stu­dent­ských sou­tě­žích fil­mo­vé tvor­by. A pro­to­že domi­no­va­li dokon­ce i v celo­stát­ních kolech pře­hlí­dek Prima sezó­na a Zlaté slun­ce, jejich úspě­chy neušly pozor­nos­ti ústec­ké veřej­nos­ti. Na tra­dič­ním slav­nost­ním veče­ru měs­ta spo­je­ném s udí­le­ním cen byli ve čtvr­tek 13. říj­na mezi oceněnými!

Nejmladší drži­te­lé ceny
Stylově v den stuž­ko­va­cí­ho večír­ku, kte­rý pro­bí­hal sho­dou okol­nos­tí také v pro­sto­rách funk­ci­o­na­lis­tic­ké­ho Roškotova diva­dla, pře­vza­la čtve­ři­ce stu­den­tů oce­ně­ní Počin roku z rukou mís­tosta­ros­tů Michala Kokuly a Matouše Pořického. Bez zají­ma­vos­ti není sku­teč­nost, že mezi oce­ně­ný­mi byli matu­ran­ti z umprum­ky vůbec nejmlad­ší. „Ocenění si veli­ce váží­me, byla pro nás vel­ká čest jít na pódi­um a pře­vzít si ceny. Obzvlášť na tako­vé­to udá­los­ti, kde nešlo o ani­mo­va­né fil­my a pohy­bo­va­lo se zde spous­ty váže­ných a obdi­vu­hod­ných lidí úpl­ně jiné věko­vé kate­go­rie,“ při­znal jeden z oce­ně­ných Jakub Brokl. Že by se ani­mo­va­ný sní­mek Albert i dal­ší fil­my z umprum­ky moh­ly dočkat tako­vé­ho uzná­ní, si stu­dent půvo­dem z Pardubic nemys­lel. „Když jsme film tvo­ři­li, nena­padlo nás nikdy, že s ním bude­me sou­tě­žit na fil­mo­vých fes­ti­va­lech, kte­ré dokon­ce vyhra­je­me, a už vůbec ne, že bude­me oce­ně­ni ješ­tě měs­tem. Velký dík pat­ří hlav­ně paní uči­tel­ce Lucii Harapátové, kte­rá nás ved­la a uká­za­la nám svět ani­ma­ce,“ dodal ješ­tě Jakub Brokl,
Ocenění samo­zřej­mě potě­ši­lo nejen samot­né stu­den­ty a jejich blíz­ké, ale také vede­ní ško­ly, kte­rá si letos při­po­mí­ná 125 let od své­ho zalo­že­ní. „Je vidět, že žáci, kte­ří mají chuť se roz­ví­jet, mohou dosáh­nout už během stu­dia cen­ných úspě­chů. Podobné akti­vi­ty se sna­ží­me pod­po­ro­vat a mě osob­ně těší, že se v posled­ní době obje­vu­jí nej­růz­něj­ší akti­vi­ty pro stu­den­ty také ze stra­ny soci­ál­ních part­ne­rů,“ uve­dl ředi­tel SŠUP Zdeněk Rössler.

Svůj vol­ný čas neproflá­ka­jí“
Ocenění Počin roku nená­le­ží pou­ze čtve­ři­ci matu­ran­tů, ale také jejich vyu­ču­jí­cí Lucii Harapátové, kte­rá je na sou­tě­že při­pra­vo­va­la. V čase mateř­ské dovo­le­né se sice slav­nost­ní­ho veče­ra nemoh­la zúčast­nit, radost z úspě­chu svých svě­řen­ců ovšem měla veli­kou. „Studenti vytvá­ře­li fil­my ve svém vol­ném čase, sami se roz­hod­li ani­ma­ci věno­vat. Výuku měli čas­to od sed­mé ran­ní do čtvr­té odpo­led­ní, doma pak trá­vi­li hodi­ny a hodi­ny u počí­ta­če a fil­my dodě­lá­va­li.  Z oce­ně­ní mám o to vět­ší radost, že se nejed­na­lo o povin­né škol­ní prá­ce, nýbrž o výsle­dek vlast­ní zví­da­vos­ti. Líbí se mi, že byli klu­ci oce­ně­ni za to, že svůj vol­ný čas neproflá­ka­jí, ale roz­ví­je­jí se a tvo­ří i v dal­ších obo­rech,“ podotkla oči­vid­ně šťast­ná Lucie Harapátová.
Úspěch stu­dent­ské­ho kvar­te­ta by měl být pod­le vyu­ču­jí­cí záro­veň hoze­nou ruka­vi­cí ostat­ním žákům umprum­ky. „Věřím, že samot­né oce­ně­ní je pro klu­ky vel­kou moti­va­cí, aby pra­co­va­li dál a věno­va­li se kre­a­tiv­ním věcem. A vlast­ně by moh­lo být moti­va­cí i pro ostat­ní. Když se člo­věk něče­mu věnu­je, dělá to dob­ře a dělá to hlav­ně s lás­kou, oce­ně­ní se jed­nou pře­ci jen musí dosta­vit. Alespoň tak by to ve správ­ném svě­tě mělo být. Je dob­ře, že Ústí nad Orlicí se sna­ží dělat svět správ­ným,“ doda­la ješ­tě Lucie Harapátová.

Foto: Lukáš Prokeš