Poznávací zájezd okořenilo setkání s britskou královnou!

Ústí n. O. – Třicítka stu­den­tů prv­ních a dru­hých roč­ní­ků si zpří­jem­ni­la začá­tek pěti­den­ním pozná­va­cím zájez­dem po Francii a Anglii. Za dopro­vo­du vyu­ču­jí­cích Michaely Krčálové a Elišky Částkové absol­vo­va­li nej­pr­ve návště­vu fran­couz­ské met­ro­po­le Paříže, vět­ši­nu poby­tu pak strá­vi­li na brit­ských ostrovech.

Dopady kri­ze jsou vidět
Paříž před­sta­vu­je pro turis­ty všech gene­ra­cí těž­ko odo­la­tel­né láka­dlo, což pla­ti­lo také pro výpra­vu z orlic­ko­ús­tec­ké „umprum­ky“. Šestnáctikilometrovou tra­su vypl­ni­ly nej­za­jí­ma­věj­ší památ­ky Paříže: Eiffelova věž, Martovo pole, Invalidovna, Náměstí Svornosti,  Tuilerijské zahra­dy a bazi­li­ka Sacre Coeur. „Navštívili jsme také krát­ce svě­tozná­mé muze­um Louvre, kde si již znač­ně una­ve­ní stu­den­ti pro­hléd­li Monu Lisu. Při odjez­du na uby­to­vá­ní jsme pro­jíž­dě­li přes slav­ný bul­vár Champs-Elysées a kolem Vítězného oblou­ku,“ při­blí­ži­la náplň návštěvy Paříže vedou­cí výpra­vy Michaela Krčálová. Jak dále doda­la, Paříž dneška má však také svou odvrá­ce­nou tvář. „Bohužel jsme také vidě­li dopad emi­grač­ní kri­ze. Za Paříží se podél dál­ni­ce shlu­ku­jí uprchlí­ci, kte­ří žijí ve sla­mech v otřes­ných pod­mín­kách. Po Paříži cho­dí ozbro­je­ní poli­cis­té s prs­tem na spouš­ti, což není pro návštěv­ní­ky zrov­na pří­jem­né. Součástí jsou i bez­peč­nos­tí pro­hlíd­ky před kaž­dou památ­kou,“ uved­la Michaela Krčálová.

Ubytování v rodi­nách se osvěd­či­lo
Ve čtvr­tek ráno čekal stu­den­ty a jejich vyu­ču­jí­cí pře­jezd, přes­ně­ji řeče­no „pod­jezd“ kaná­lu La Manche. Anglickou část poby­tu zahá­ji­la nej­pr­ve pro­hlíd­ka maleb­né­ho měs­teč­ka Canterbury s vel­ko­le­pou gotic­kou katedrá­lou. „Jenže tu prá­vě nyní reno­vu­jí, což dost kazi­lo cel­ko­vý dojem. Studenti si ale hned zlep­ši­li nála­du, když jsme zjis­ti­li, že je ve měs­tě také Primark,“ oko­men­to­va­la s humo­rem Michaela Krčálová a dopl­ni­la, že ješ­tě ve čtvr­tek pokra­čo­va­la výpra­va do Londýna:  „Naše pro­hlíd­ka zača­la na Greenwichi u nul­té­ho poled­ní­ku, pak jsme jeli lodí po Temži k nej­zná­měj­ší­mu lon­dýn­ské­mu mos­tu London Bridge, a nako­nec jsme navští­vi­li Tower of London.  Ubytování jsme měli ten­to­krát zajiš­tě­no v rodi­nách v již­ní čás­ti Londýna.“ Tato vari­an­ta se účast­ní­kům vypla­ti­la, v rodi­nách měli výbor­né záze­mí a také mož­nost kon­ver­zo­vat v ang­lic­kém jazyce.

Poslední den z kate­go­rie neza­po­me­nu­tel­ných
Poslední den v Londýně začal pro stu­den­ty oblí­be­nou atrak­cí London Eye. „Díky slu­neč­né­mu poča­sí jsme měli krás­ný výhled na Parlament, Big Ben, Westminster, Trafalgarské náměs­tí, Buckinghamský palác, St. James Park i Hyde Park. Tedy mís­ta, kte­rá jsme poz­dě­ji pro­chá­ze­li pěš­ky,“ zmí­ni­la část pro­gra­mu peda­gož­ka Eliška Částková, kte­rá se také podí­le­la na orga­ni­zač­ním zajiš­tě­ní akce.
Největší pře­kva­pe­ní ovšem čeka­lo stu­den­ty v samot­ném závě­ru zájez­du. Na momen­ty, kte­ré zaži­li před Westminsterskou katedrá­lou, budou ješ­tě dlou­ho vzpo­mí­nat. „Spatřili jsme dav lidí s při­pra­ve­ný­mi mobi­ly k foce­ní. Policií uza­vře­ná uli­ce a řada čer­ných nablýska­ných aut před katedrá­lou moh­la zna­me­nat mno­hé, ale v tom­to pří­pa­dě se jed­na­lo o krá­lov­skou rodi­nu, kte­rá se v katedrá­le účast­ni­la smu­teč­ní­ho obřa­du za pad­lé­ho poli­cis­tu při tero­ris­tic­kém úto­ku na Westmisterském mos­tu. Během něko­li­ka minut jsme uvi­dě­li ve fia­lo­vém out­fi­tu samot­nou krá­lov­nu Alžbětu., kte­rá po krát­kém roz­lou­če­ní s před­sta­vi­te­li církve nased­la a odje­la pryč. K naše­mu pří­jem­né­mu pře­kva­pe­ní za chví­li po krá­lov­ně vyšel i princ William a Charles. Studentům se poda­ři­lo vše nato­čit, tak­že budou mít neza­po­me­nu­tel­ný záži­tek,“ při­blí­ži­la výji­meč­né oka­mži­ky Michaela Krčálová. Její kole­gy­ně Eliška Částková neza­po­mně­la své svě­řen­ce pochvá­lit: „Díky vzor­né­mu cho­vá­ní stu­den­tů se zájezd vel­mi vyda­řil, a věřím, že bude pro stu­den­ty moti­va­cí k dal­ším cestám do zahra­ni­čí. Za skvě­lou prá­ci musím podě­ko­vat také naše­mu prů­vod­ci, v nepo­sled­ní řadě nám vyšlo také poča­sí.“

Studenti sčí­ta­jí pozi­ti­va
Pro účast­ní­ky výpra­vy je mož­nost zájez­dů, exkur­zí a dal­ších mimo­škol­ních akcí pocho­pi­tel­ně víta­ná. Možnost pozná­vat památ­ky, nava­zo­vat kon­tak­ty a zdo­ko­na­lo­vat se v cizích jazy­cích vyu­ži­li sto­pro­cent­ně. Pozitivně hovo­ři­la o pěti­den­ní akci napří­klad Renata Křivková ze 2. roč­ní­ku. Výlet se mi hroz­ně moc líbil, i když jsem už v Anglii byla podru­hé, jela bych klid­ně zno­va. Nejkrásnější mís­to pro mne bylo Trafalgarské náměs­tí, kde jsem se nemoh­la vyna­dí­vat na např. Národní gale­rii, Canada hou­se, sochy lvů a na Nelsonův sloup. Hlavní můj cíl je zaví­tat ješ­tě jed­nou do Francie, abych si ji moh­la dosta­teč­ně detail­ně­ji vychut­nat,“ řek­la krát­ce po pří­jez­du. Její spo­lu­žač­ka Monika Csaszárová pak dopl­ni­la: „Na výle­tě vidím jen samé pozi­tiv­ní věci. Viděli jsme krás­nou kul­tu­ru, pří­ro­du i také pozna­li míst­ní oby­va­te­le, u kte­rých jsme po dvou nebo po třech přespa­li jed­nu noc. Pro mě to byl ten nej­lep­ší záži­tek a hlav­ně vel­ká zku­še­nost do živo­ta. Myslím, že všech­ny potě­ši­la i návště­va nákup­ní­ho cen­t­ra Primark, odkud si kaž­dý ale­spoň něja­kou malič­kost odne­sl. Třetí patro Eiffelovy věže, muze­um vos­ko­vých figurín Madame Tussauds nebo náhod­né setká­ní s krá­lov­skou rodi­nou zůsta­ne dlou­ho v mojí pamě­ti stej­ně jako vůně typic­ké­ho ang­lic­ké­ho jíd­la Fish and Chips.“

Foto: Adam Faltus