Prázdninový příměstský tábor – kapacita pro rok 2020 naplněna

Informační schůzka zrušena – informace zašleme e-mailem

setká­ní s tech­ni­kou a pří­rod­ní­mi věda­mi pro děti 10–15 let
pondělí–pátek  ■  13.–17. čer­ven­ce 2020  ■  8–16 hod.  ■  450 Kč

nabíd­ka témat:

 • tech­nic­ké manu­ál­ní doved­nos­ti (oblast stro­jí­ren­ská);
 • zkou­má­ní pří­rod­ních jevů;
 • tvo­ře­ní z papí­ru – výro­ba pro­sto­ro­vé­ho objek­tu;
 • vytvoř si svůj zápis­ník! Základy kniž­ní vaz­by;
 • tex­til­ní řeme­sl­né tech­ni­ky;
 • pří­pra­va výro­by a výro­ba jed­no­du­ché­ho tex­til­ní­ho výrob­ku;
 • digi­tál­ní foto­gra­fie a její zpra­co­vá­ní;
 • mode­lo­vá­ní z hlí­ny;
 • výtvar­né tech­ni­ky – koláž;
 • zákla­dy mal­by;
 • gra­fic­ké tech­ni­ky;
 • potisk tex­ti­lu;
 • prá­ce s robo­tic­ký­mi a auto­ma­ti­zač­ní­mi sta­veb­ni­ce­mi.

Zájemci si mohou vybrat dvě základ­ní téma­ta z uve­de­né nabíd­ky a dvě téma­ta náhrad­ní. Dle zájmu jed­not­li­vých účast­ní­ků a pod­le pořa­dí došlých při­hlá­šek se poku­sí­me uspo­ko­jit kaž­dé­ho účast­ní­ka tak, aby absol­vo­val ale­spoň jed­no téma ze sku­pi­ny základ­ních a jed­no téma z náhrad­ních.

Realizováno v rám­ci pro­jek­tu MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN VZDĚLÁVÁNÍ PRO ÚZEMÍ VE SPRÁVNÍM OBVODU OBCÍ S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ÚSTÍ NAD ORLICÍ A ČESKÁ TŘEBOVÁ II (reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008612). Nositelem pro­jek­tu je MAS ORLICKO, z.s.

Leták ke sta­že­ní