Prázdninový příměstský tábor 2021

kapacita naplněna – přijímáme přihlášky jen pro náhradníky

setká­ní s tech­ni­kou a pří­rod­ní­mi věda­mi pro děti 10–15 let
pondělí–pátek  ■  12.–16. čer­ven­ce 2021  ■  8–16 hod.  ■  450 Kč

informační schůzka 9. června 2021 v 16 hod.

nabíd­ka témat:

 • tech­nic­ké manu­ál­ní aktivity;
 • zkou­má­ní pří­rod­ních jevů;
 • tvo­ře­ní z papíru;
 • zákla­dy kniž­ní vaz­by – vytvoř si svůj zápisník;
 • tex­til­ní řeme­sl­né techniky;
 • pří­pra­va výro­by a výro­ba jed­no­du­ché­ho tex­til­ní­ho výrobku;
 • digi­tál­ní fotografie;
 • mode­lo­vá­ní z hlíny;
 • výtvar­né tech­ni­ky – koláž;
 • zákla­dy malby;
 • gra­fic­ké techniky;
 • potisk tex­ti­lu;
 • robo­ti­ka.

Zájemci si mohou vybrat dvě základ­ní téma­ta z uve­de­né nabíd­ky a dvě téma­ta náhrad­ní. Dle zájmu jed­not­li­vých účast­ní­ků a pod­le pořa­dí došlých při­hlá­šek se poku­sí­me uspo­ko­jit kaž­dé­ho účast­ní­ka tak, aby absol­vo­val ale­spoň jed­no téma ze sku­pi­ny základ­ních a jed­no téma z náhradních.

Realizováno v rám­ci pro­jek­tu MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN VZDĚLÁVÁNÍ PRO ÚZEMÍ VE SPRÁVNÍM OBVODU OBCÍ S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ÚSTÍ NAD ORLICÍ A ČESKÁ TŘEBOVÁ II (reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008612). Nositelem pro­jek­tu je MAS ORLICKO, z.s.

Leták ke stažení

Přihláška

Podepsanou při­hláš­ku je nut­no doru­čit buď poš­tou na adre­su ško­ly (Střední ško­la umě­lec­ko­prů­mys­lo­vá Ústí nad Orlicí, Zahradní 541, 562 01 Ústí nad Orlicí), osob­ně do kan­ce­lá­ře ško­ly nebo emai­lem v elek­tro­nic­ké podo­bě (pode­psa­né, oske­no­va­né) na adre­su bvomackova@gmail.com.

V rám­ci při­hláš­ky neza­po­meň­te vypl­nit způ­sob pře­dá­vá­ní dítě­te po skon­če­ní den­ní­ho pro­gra­mu. Na při­hláš­ce vyznač­te 2 základ­ní téma­ta (označ­te X) a 2 náhrad­ní téma­ta (označ­te N). Dle zájmu jed­not­li­vých účast­ní­ků a pod­le pořa­dí doru­če­ných při­hlá­šek se poku­sí­me uspo­ko­jit kaž­dé­ho účast­ní­ka, tak aby absol­vo­val, ale­spoň jed­no téma ze sku­pi­ny základ­ních a jed­no téma z náhrad­ních.
Je nut­né, aby dítě při nástu­pu na pří­měst­ský tábor ode­vzda­lo pro­hlá­še­ní o bez­in­fekč­nos­ti (viz. pří­lo­ha při­hláš­ky). 

Přihláška ke sta­že­ní – kapa­ci­ta napl­ně­na, při­jí­má­me při­hláš­ky pro náhradníky

Informační schůz­ka

pro rodi­če při­hlá­še­ných dětí pro­běh­ne 16. červ­na 2021 od 17.00 hod. on-line. Odkaz ke schůz­ce dosta­ne­te e-mai­lem během dopoledne.

Platba a dal­ší info

Účastníci tábo­ra si hra­dí strav­né (sva­či­na, oběd, pit­ný režim) v cel­ko­vé výši 450 Kč za tábor.

Poplatek je hra­zen pře­vo­dem na účet 10006-15737611/0100, vari­a­bil­ní sym­bol datum naro­ze­ní dítě­te ve tva­ru ddmmrrrr tak, aby byla cel­ko­vá část­ka při­psá­na na účet nej­poz­dě­ji 25. červ­na 2021 (do zprá­vy pro pří­jem­ce uveď­te jmé­no a pří­jme­ní dítě­te) nebo v hoto­vos­ti v den zahá­je­ní tábo­ra u prezence.

Budova ško­ly bude účast­ní­kům tábo­ra ote­vře­na od 7:30 do 16:00 hodin. V prů­bě­hu pří­měst­ské­ho tábo­ra se budou účast­ní­kům věno­vat urče­ní lektoři.