Před vánočními svátky uspořádali akademii

Ústí n. O. – Tradiční setká­ní žáků a peda­go­gů v před­vá­noč­ním čase nechy­bě­lo ani v letoš­ním škol­ním roce. 22. pro­sin­ce si pro­gram škol­ní vánoč­ní aka­de­mie při­pra­vi­lo cel­kem 11 tříd, mode­ro­vá­ní se pak uja­li matu­ran­ti ze tří­dy 4. C.
K vidě­ní byla hudeb­ní vystou­pe­ní, diva­del­ní scén­ky, taneč­ní vystou­pe­ní a nechy­bě­la ani mód­ní přehlídka.

Foto: Martin Procházka