Přednáškový cyklus opět „na scéně ve Scéně“

Ústí n. O. – Po vánoč­ní pře­stáv­ce se opět roz­jel před­náš­ko­vý cyk­lus „Umění – lás­ka na celý život“. Ve spo­lu­prá­ci s občan­ským sdru­že­ním Malá scé­na pořá­da­jí „kun­sthis­to­ric­ké výle­ty“ již sed­mým rokem peda­gož­ky zdej­ší umě­lec­ko­prů­mys­lo­vé ško­ly Jitka Kuběnková a Marie Uhlířová. První pořad v roce 2020 byl zamě­řen na před­ní němec­ké rene­sanč­ní malíře.

Holbein, Cranach, Dürer

Významné osob­nos­ti, kte­ré mož­ná tro­chu neprá­vem zůstá­va­jí ve stí­nu slav­něj­ších ital­ských kole­gů, před­sta­vi­la pří­cho­zím Jitka Kuběnková. V úte­rý 14. led­na jich do sálu Malé scé­ny opět dora­zi­ly desít­ky, kro­mě stá­lých návštěv­ní­ků nechy­bě­li ani stu­den­ti ústec­ké umprum­ky. 
A proč padla vol­ba prá­vě na uměl­ce našich západ­ních sou­se­dů? „Německé rene­sanč­ní malíř­ství je výraz­ný feno­mén v ději­nách umě­ní, kte­ré­ho jsme se zatím v našich před­náš­kách nedo­tk­ly. Je zde něko­lik zají­ma­vých osob­nos­tí jako napří­klad Hans Holbein nebo Lucas Cranach,“ zmí­ni­la dva z uměl­ců, kte­rý­mi se ve své před­náš­ce zao­bí­ra­la, Jitka Kuběnková. A doda­la: „Především jsem se zamě­ři­la na Albrechta Dürera, což byl vyni­ka­jí­cí malíř a gra­fik, kte­rý se naro­dil, jak se říká, pod šťast­nou hvězdou. Jeho otec byl zlat­ník a pod­po­ro­val své­ho syna v umě­lec­ké čin­nos­ti. Navíc spat­řil svět­lo svě­ta v Norimberku, teh­dej­ším umě­lec­kém cen­t­ru Německa. Podnikl dvě ces­ty do Benátek a byl vel­mi žáda­ným malířem.“

V úte­rý 18. úno­ra bude před­náš­ko­vý cyk­lus „Umění – lás­ka na celý život“ pokra­čo­vat dal­ším pořa­dem. Marie Uhlířová se v něm zamě­ří na nedo­ce­ně­nou éru naší pová­leč­né architektury.

Foto: Miroslav Janyš