Předposlední přednáška přiblížila dva kontroverzní umělce

Ústí n. O. – Předposlední před­náš­ka z cyk­lu To nej­lep­ší z umě­ní 19. sto­le­tí při­blí­ži­la podrob­ně a pou­ta­vě život a tvor­bu dvou osob­nos­tí úzce spja­tých se seces­ní Vídní. V úte­rý 17. květ­na, tedy v čase prá­vě pro­bí­ha­jí­cích matu­rit­ních zkou­šek, před­sta­vi­la peda­gož­ka orlic­ko­ús­tec­ké „umprum­ky“ Marie Uhlířová kon­tro­verz­ní­ho malí­ře Gustava Klimta a jeho mlad­ší­ho sou­čas­ní­ka a obdi­vo­va­te­le Egona Schieleho.

Návštěvníci míst­ní Malé scé­ny, kte­ří si v pořa­dí už tře­tí cyk­lus kun­sthis­to­ric­kých „výle­tů“ oblí­bi­li, se mohou v letoš­ním škol­ním roce těšit ješ­tě na závě­reč­ný pořad. Na polo­vi­nu červ­na je naplá­no­va­ná před­náš­ka Antonio Gaudí a dal­ší seces­ní archi­tek­ti v podá­ní Jitky Kuběnkové.