Premiérové studentské volby na umprumce

V pon­dě­lí 12. a úte­rý 13. pro­sin­ce se po celém Česku kona­ly dal­ší stu­dent­ské vol­by – ten­to­krát prv­ní kolo pre­zi­dent­ských. Celostátně pořá­da­ná akce má za cíl zved­nout zájem mezi budou­cí­mi prvo­vo­li­či a zvý­šit jejich občan­skou anga­žo­va­nost. Na umprum­ce se záslu­hou koor­di­ná­tor­ky – stu­dent­ky 2. roč­ní­ku Leny Šafrové – kona­ly „cvič­né vol­by“ vůbec popr­vé. Mezi stu­den­ty napříč roč­ní­ky a obo­ry o ně byl vel­ký zájem.