Rozšiřujeme spolupráci s firmami

Obor Design oděvů pra­vi­del­ně nava­zu­je spo­lu­prá­ci s fir­ma­mi z Pardubického kra­je. V minu­los­ti to byly napří­klad spo­leč­nost Fibertex a Svitap. Tento rok se k nim při­po­ji­la fir­ma Opatex, kte­rá se zamě­řu­je na tří­dě­ní a pro­dej second­han­do­vé­ho oblečení.

Tématem odě­vá­řů pro ten­to rok je „zero was­te fashi­on“. Studenti se zamě­ři­li na recyk­la­ci odpa­do­vé­ho mate­ri­á­lu prá­vě z fir­my Opatex a jeho dal­ší vyu­ži­tí pro tvor­bu oděvů a mód­ních doplňků.

Navíc došlo k vyu­ži­tí mezi­o­bo­ro­vé spo­lu­prá­ce, pro­to­že do akce byl zapo­jen ate­li­ér Užité foto­gra­fie a kon­cept módy s vyu­ži­tím odpa­do­vé­ho mate­ri­á­lu byl pro­po­jen s mód­ní fotografií.

Focení pro­bí­ha­lo pří­mo v tří­dír­ně oděvů v síd­le spo­leč­nos­ti Opatex v Opatově u Svitav.