Setkání podnikatelů na „umprumce“ ukázalo možnosti spolupráce

Ústí n. O. – Představitelé jede­nác­ti význam­ných regi­o­nál­ních firem zaví­ta­li v úte­rý 6. pro­sin­ce na orlic­ko­ús­tec­kou „umprum­ku“, aby s vede­ním ško­ly řeši­li mož­nost spo­lu­prá­ce na poli tech­nic­kých obo­rů. Právě mla­dé odbor­ní­ky – mecha­ni­ky a nástro­ja­ře – ško­la se sto­le­tí a čtvrt trva­jí­cí tra­di­cí vycho­vá­vá a pro tech­nic­ky zamě­ře­né pod­ni­ky jsou vel­mi potřební.

Přibližně dvou­ho­di­no­vé jed­ná­ní dopl­ni­la pro­hlíd­ka dílen ško­ly, kte­ré byly před něko­li­ka lety pře­su­nu­ty z odbor­né­ho pra­co­viš­tě v Hnátnici a nyní žákům posky­tu­jí veš­ke­rý kom­fort pří­mo v hlav­ním are­á­lu SŠUP v Zahradní uli­ci. Podle ředi­te­le ško­ly Zdeňka Rösslera uká­za­la schůz­ka celou řadu oblas­tí, v nichž může být spo­lu­prá­ce firem a ško­ly pro­spěš­ná. „Hojná účast pod­ni­ka­te­lů mne potě­ši­la a chtěl bych jim podě­ko­vat. Zástupcům firem dáme k dis­po­zi­ci naše škol­ní vzdě­lá­va­cí pro­gra­my, aby se s nimi moh­li sezná­mit a pod­le potřeb firem je při­po­mín­ko­vat. Řešili jsme také mož­nost posí­le­ní spo­lu­prá­ce v oblas­ti odbor­ných pra­xí, sti­pen­dij­ních pro­gra­mů a také mimo­škol­ních akti­vit, o kte­ré řada našich žáků pro­je­vu­je zájem. Do budouc­na se také musí­me sna­žit o inten­ziv­něj­ší pro­pa­ga­ci tech­nic­kých obo­rů na základ­ních ško­lách, tou­to ces­tou již někte­ré z firem jdou,“ uve­dl ředi­tel školy.

Setkání pod­ni­ka­te­lů je sou­čás­tí pro­ce­su udr­ži­tel­nos­ti pro­jek­tu CZ.1.07/1.1.00/44.0012 „Podpora pří­ro­do­věd­né­ho a tech­nic­ké­ho vzdě­lá­vá­ní v Pardubickém kraji“.

Foto: Adam Faltus