Součástí Smetanovy výtvarné Litomyšle jsou i práce umprumky

Litomyšl/ Ústí n. O. – Smetanova Litomyšl, to nejsou jen hvězdy čes­ké a svě­to­vé kla­sic­ké hud­by. Rodiště slav­né­ho skla­da­te­le oží­vá v let­ních měsí­cích také fes­ti­va­lem výtvar­ným, ten letoš­ní se koná již po jede­nác­té. Jeho sou­čás­tí je také expo­zi­ce Střední ško­ly umě­lec­ko­prů­mys­lo­vé z Ústí nad Orlicí.Litografie etc.Výstava, jejíž obsah měl na sta­rost peda­gog ško­ly Bohuslav Špaček, je v inte­ri­é­ru Bobo cafe k vidě­ní již od květ­na. Její slav­nost­ní ver­ni­sáž se však bude konat v sobo­tu 13. červ­na od 14 hodin prá­vě v rám­ci XI. Smetanovy výtvar­né Litomyšle. „Jedná se o kon­fron­ta­ci dvou odliš­ných gra­fic­kých tech­nik. Zatímco lito­gra­fie je tra­dič­ní tech­ni­ka tis­ku z kame­ne, digi­tál­ní mal­ba se nao­pak hoj­ně vyu­ží­vá dnes,“ před­sta­vu­je prá­ce obo­ru Grafický design Bohuslav Špaček a dodá­vá: „Výstava pre­zen­tu­je odliš­né pří­stu­py k tvor­bě. Představuje osob­ní výpo­vě­di i abs­trakt­něj­ší díla. Jedná se o repre­zen­ta­tiv­ní vzo­rek tvor­by sou­čas­ných stu­den­tů i již úspěš­ných absolventů.“

Zajímavostí je, že lito­gra­fic­ké prá­ce už něko­lik vzni­ka­jí v rám­ci večer­ních kur­zů, nejsou tedy sou­čás­tí běž­né výu­ky. Vazba a zpra­co­vá­ní autor­ských knih, kte­ré jsou rov­něž sou­čás­tí lito­myšl­ské výsta­vy, pak pro­bí­ha­lo ve škol­ní kni­hař­ské díl­ně. Návštěvníci si sice jed­not­li­vé kni­hy nemo­hou pro­lis­to­vat – nachá­ze­jí se pod sklem – nicmé­ně Ústečtí při­pra­vi­li jed­nu tech­nic­kou fine­su. „Knihu je mož­né vir­tu­ál­ně pro­jít pomo­cí tele­fo­nu nebo table­tu v elek­tro­nic­ké podo­bě. k nasní­má­ní slou­ží QR kód na popis­cích,“ vysvět­lu­je Bohuslav Špaček.

Litografie a autor­ské kni­hy z pro­ve­ni­en­ce ústec­ké „umprum­ky“ mohou návštěv­ní­ci zhléd­nout do 31. 7. 2015.