Studentky ze Svidníka znovu na umprumce

Ústí n. O. – Díky pro­gra­mu Erasmus+ měly již po něko­li­ká­té stu­dent­ky Střední prů­mys­lo­vé ško­ly Svidník mož­nost zdo­ko­na­lo­vat svo­je zna­los­ti a doved­nos­ti v ate­li­é­rech orlic­ko­ús­tec­ké umprum­ky. Slovenská ško­la, kte­rá má obo­ro­vě k ústec­ké veli­ce blíz­ko – stej­ně jako ona nabí­zí obo­ry gra­fic­ký design, oděv­ní design a reklam­ní tvor­ba – letos vysla­la dese­ti­člen­nou sku­pi­nu dopro­vá­ze­nou dvě­ma peda­gož­ka­mi. Dvoutýdenní stáž byla od 24. úno­ra zamě­ře­na na oblast oděv­ní­ho návr­hář­ství, vol­né chví­le ovšem vypl­ni­la řada dal­ších aktivit.

Inspirace 60. léty

Cílem pro­gra­mu bylo zís­kat pře­hled a základ­ní doved­nos­ti v gra­fic­kých pro­gra­mech PDS Tailor a Nest Maker v oděv­nic­tví a vypra­co­vat tech­nic­kou doku­men­ta­ci pro navr­že­né dám­ské šaty v daných gra­fic­kých pro­gra­mech,“ při­blí­ži­la obsah stá­že vyu­ču­jí­cí Jana Nagyová, kte­rá se o slo­ven­skou výpra­vu sta­ra­la, a dopl­ni­la: „V rám­ci prak­tic­kých čin­nos­tí ve ško­le pozná­va­li účast­ní­ci také postu­py navr­ho­vá­ní oděvů. Od zdro­jů inspi­ra­ce, přes tvor­bu rešer­še až po návrh kolek­ce inspi­ro­va­né 60. léty a její roz­pra­co­vá­ní. Pracovali s gra­fic­ký­mi pro­gra­my CAD sys­té­mu. Výsledky své čin­nos­ti si zpra­co­va­li do vel­ko­ploš­né­ho pla­ká­tu, čímž si zlep­ši­li prá­ci v gra­fic­kém pro­gra­mu Adobe Illustrator.“

Možnost dal­ší spolupráce

Práci v ate­li­é­rech umprum­ky oko­ře­ni­la řada vol­no­ča­so­vých akti­vit – výpra­va ze Svidníka navští­vi­la napří­klad Muzeum kraj­ky ve Vamberku, památ­ky Litomyšle, absol­vo­va­la pro­hlíd­ku ústec­kých paměti­hod­nos­tí a navští­vi­la zdej­ší fir­my spe­ci­a­li­zu­jí­cí se na zakáz­ko­vou tex­til­ní výro­bu. Přístup slo­ven­ských žákyň oce­ni­li nejen vyu­ču­jí­cí, ale také vede­ní SŠUP. Podle slov ředi­te­le Zdeňka Salingera by moh­ly vyda­ře­né stá­že pře­růst v dal­ší spo­lu­prá­ci. „Významným pří­no­sem byl i kon­takt se žáky naší ško­ly, pozná­vá­ní kul­tu­ry a his­to­rie čes­ké­ho náro­da. Při vzá­jem­ných kon­tak­tech došlo k výraz­né­mu zlep­še­ní komu­ni­ka­ce a doro­zu­mí­vá­ní v čes­kém i slo­ven­ském jazy­ce, což má vel­ký význam pro pří­pad­nou dal­ší vzá­jem­nou spo­lu­prá­ci,“ míní ředi­tel umprumky.