Talentové zkoušky – informace

Termín

  • 4. 1. 2022 a 5. 1. 2022 pro­běh­ne při­jí­ma­cí říze­ní s talen­to­vou zkouš­kou pro obo­ry Grafický design (ŠVP Grafický design tis­ko­vin) a Užitá foto­gra­fie a média (ŠVP Užitá foto­gra­fie a média).
  • 6. 1. 2022 a 7. 1. 2022 bude talen­to­vá zkouš­ka pro obo­ry Průmyslový design (ŠVP Design pro­duk­tů a oba­lů), Textilní výtvar­nic­tví (ŠVP Textilní a inte­ri­é­ro­vý design) a Modelářství a návr­hář­ství oděvů (ŠVP Design oděvů).

Rozsah
Uchazeči absol­vu­jí zkouš­ku z mal­by (pro obor Užitá foto­gra­fie a média kom­po­zi­ce) v roz­sa­hu 120 minut, kres­by (v rám­ci kte­ré pro­běh­ne poho­vor s jed­not­li­vý­mi ucha­ze­či spo­je­ný s hod­no­ce­ním domá­cích pra­cí) tak­též v roz­sa­hu 120 minut. Poslední dis­ci­plí­nou je test kul­tur­ně his­to­ric­ké­ho pře­hle­du v roz­sa­hu 30 minut. Mezi dis­ci­plí­na­mi je jed­na pře­stáv­ka v dél­ce 15 minut a jed­na pře­stáv­ka v dél­ce 45 minut. Pořadí dis­ci­plín je různé.

Organizace
Zkouška bude pro­bí­hat v budo­vě ško­ly na Špindlerové uli­ci (2) bez pří­tom­nos­ti zákon­ných zástup­ců ucha­ze­čů. Uchazeči musí zkouš­ku absol­vo­vat s ochra­nou dýcha­cích cest (respi­rá­tor, nano rouš­ka). Uchazeči nesmí mít pří­zna­ky one­moc­ně­ní Covid 19.
Uchazeči jsou roz­dě­le­ni do sku­pin, kaž­dá sku­pi­na bude celou dobu půso­bit samo­stat­ně s jed­ním peda­go­gem jako dozo­rem při prá­ci. S dal­ší­mi peda­go­gy se set­ka­jí jenom při zadá­va­ní mal­by, kres­by a kom­po­zi­ce a také při poho­vo­ru a úvod­ní prezenci.