Teendesign 2015

Studenti našich výtvar­ných obo­rů se opět zúčast­ni­li sou­tě­že Teendesign, kte­rou pořá­dá Fakulta desig­nu a umě­ní Ladislava Sutnara již od roku 2005, v letoš­ním roce tedy pro­bě­hl již desá­tý roč­ník. Soutěž je urče­na stu­den­tům čes­kých a od roku 2012 i zahra­nič­ních střed­ních a vyš­ších odbor­ných škol jaké­ho­ko­li zamě­ře­ní a jejím hlav­ním cílem je hle­dat nové talen­ty, pod­po­řit mla­dé kre­a­tiv­ní lidi ze všech typů střed­ních škol v jejich umě­lec­ké tvor­bě a povzbu­dit je k dal­ší­mu stu­diu umě­ní na vyso­ké škole.

Tématem letoš­ní­ho roč­ní­ku bylo „Sutnar žije!“. Mladí uměl­ci se nechá­va­li inspi­ro­vat dílem Ladislava Sutnara a libo­vol­nou výtvar­nou tech­ni­kou pak doka­zo­va­li svo­ji kre­a­ti­vi­tu, talent, ori­gi­na­li­tu a invenci.

V letoš­ním roč­ní­ku byli naši stu­den­ti mimo­řád­ně úspěš­ní. V kate­go­rii Design zís­ka­la 2. mís­to Anna Horáková a 3. mís­to Lenka Tmějová, obě z obo­ru Textilní a inte­ri­é­ro­vý design.

V kate­go­rii Grafický design zís­kal 1. mís­to David Lebeda a 3. mís­to Anna Roháčová, oba stu­den­ti z obo­ru Grafický design tiskovin.