Termín pro odevzdání přihlášek k ubytování

Termín pro ode­vzdá­ní při­hlá­šek k uby­to­vá­ní v Domově mlá­de­že naší ško­ly pro škol­ní rok 2023/2024 sta­no­vu­ji do 31. 5. 2023.

Přihlášku k uby­to­vá­ní si zájem­ci mohou vyzved­nout v Domově mlá­de­že nebo jim bude na vyžá­dá­ní zaslá­na elektronicky.

Přihlášku doruč­te vytiš­tě­nou na adre­su ško­ly pří­pad­ně Domova mlá­de­že do 31. 5. 2023.

Dopis o umís­tě­ní nebo neu­mís­tě­ní do Domova mlá­de­že bude zaslán na e-mail uve­de­ný v při­hláš­ce do 30. červ­na 2023.

 

Ing. Zdeněk Salinger
ředi­tel Střední ško­ly umě­lec­ko­prů­mys­lo­vé Ústí nad Orlicí