Termíny maturitních a závěrečných zkoušek 2019/20

1. Termíny maturitních zkoušek v jarním zkušebním období roku 2020: 

Praktické matu­rit­ní zkouš­ky umě­lec­kých obo­rů: 2. dub­na – 29. dub­na 2020
(z toho deset pra­cov­ních dnů páce na prak­tic­kých zkouš­kách na pra­co­viš­tích ško­ly mís­to běž­né výu­ky,  tyto dny budou kon­krét­ně urče­ny do 31. 3. 2020)

Praktické matu­rit­ní zkouš­ky neu­mě­lec­kých obo­rů: 27. – 29. dub­na 2020

Písemné zkouš­ky spo­leč­né čás­ti MZ: 

Písemná prá­ce z čes­ké­ho jazy­ka a lite­ra­tu­ry: 8. dub­na 2020
Písemná prá­ce z ang­lic­ké­ho jazy­ka: 30. dub­na 2020
Didaktické tes­ty spo­leč­né čás­ti MZ:  4. – 5. květ­na 2020
(kon­krét­ní ter­mí­ny jed­not­li­vých zkou­šek urču­je jed­not­né zku­šeb­ní sché­ma vyda­né MŠMT)

 

Ústní zkouš­ky spo­leč­né a pro­fi­lo­vé čás­ti MZ:

4.FDO 25. – 29. květ­na 2020
4.GI 18. – 22. květ­na 2020
4.RM 25. – 29. květ­na 2020
4.FDI  2018/19 25. – 29. květ­na 2020
4.GO 2018/19 25. květ­na 2020
(pre­zen­ta­ce prak­tic­ké zkoušky)

 2. Termíny závěrečných zkoušek ve školním roce 2019/ 2020:

Písemná zkouš­ka: 1. červ­na 2020
Praktická zkouš­ka: 2.–3. červ­na 2020
Ústní zkouš­ky: 11. červ­na 2020

Pokyn ke stažení