Tradici se daří udržovat. Společný plenér načal druhou desítku

Spišská Kapitula/Ústí n. O. – Na Slovensku se stu­den­ti a peda­go­go­vé Střední ško­ly umě­lec­ko­prů­mys­lo­vé z Ústí nad Orlicí cítí, s tro­chou nad­sáz­ky, jako doma. Platí to ale­spoň pro jeden z pod­zim­ních týd­nů, kdy absol­vu­jí spo­leč­ný ple­nér s part­ner­kou Strednou odbor­nou ško­lou pod­ni­ka­nia z Prešova. Ten letoš­ní s pořa­do­vým čís­lem 11 se ode­hrá­val opět ve vel­mi atrak­tiv­ní loka­li­tě. Po Vysokých Tatrách a poby­tu v loka­li­tě Červený Kláštor vyra­zil letos výběr dva­a­dva­ce­ti žáků v dopro­vo­du dvou peda­go­gů do Spišské Kapituly. Výsledky týden­ní prá­ce mohou ústec­kou „umprum­ku“ opět těšit.

Studie gotic­ké i barok­ní
Orlickoústecké ško­le se ple­né­ry pro žáky dru­hých a star­ších roč­ní­ků dlou­ho­do­bě osvěd­ču­jí – jed­nak při­ná­še­jí mož­nost tvor­by v zají­ma­vých loka­li­tách, jed­nak je sku­pi­no­vá prá­ce pro mla­dé uměl­ce vhod­nou moti­va­cí. Na Slovensko tra­dič­ně jez­dí zku­še­něj­ší 3. a 4. roč­ní­ky, což se pod­le vedou­cí­ho umě­lec­kých obo­rů ŠSUP Jaroslava Habrmana pozi­tiv­ně odrá­ží v úrov­ni pra­cí. „Výjimečné pro­stře­dí a atmo­sfé­ra toho­to mís­ta pod­ní­ti­ly žáky k inten­ziv­ní tvor­bě. Vznikla celá řada zají­ma­vých stu­dií gotic­ké i barok­ní archi­tek­tu­ry. Díky pří­z­ni­vé­mu poča­sí bylo mož­no vyu­žít atrak­tiv­ní kra­jin­né exte­ri­é­ry v oko­lí spiš­ské­ho pod­hra­dí,“ uve­dl aka­de­mic­ký malíř. Podle Jaroslava Habrmana byla výho­dou spo­leč­ná tvor­ba čes­kých a slo­ven­ských stu­den­tů, už jen z důvo­du, že bylo mož­né kon­fron­to­vat kva­li­tu výtvar­né tvor­by obou škol.
Účastníci nyní již tra­dič­ní akce zaži­li letos 5. – 10. říj­na duchov­ní pro­stře­dí ve všech ohle­dech, a to včet­ně uby­to­vá­ní. „Bydleli totiž pří­mo v kul­tur­ním cen­t­ru Spiše, tedy v Kněžském semi­ná­ři bis­ku­pa Jána Vojtaššáka,“ zmí­nil zají­ma­vost dal­ší z vyu­ču­jí­cích, kte­rý stu­den­ty na Slovensko tra­dič­ně dopro­vá­zí, Bohuslav Špaček.

Brzy k vidě­ní
Cílem spo­leč­ných čes­ko-slo­ven­ských ple­né­rů není kres­by, mal­by či foto­gra­fie pou­ze vytvá­řet, nýbrž je také pre­zen­to­vat širo­ké veřej­nos­ti. Výjimkou nebu­de ani letoš­ní roč­ník ple­né­ru, jehož výsled­ky budou před­sta­ve­ny popr­vé již v polo­vi­ně lis­to­pa­du. Na výsta­vu v Prešově navá­že expo­zi­ce v Ústí nad Orlicí z kra­je roku 2016.