Třetí cyklus přednášek za námi. Těšte se na příští školní rok!

Ústí n. O. – Dějiny výtvar­né­ho umě­ní při­ta­hu­jí návštěv­ní­ky orlic­ko­ús­tec­ké Malé scé­ny již od roku 2013. Tehdy zača­ly peda­gož­ky zdej­ší umě­lec­ko­prů­mys­lo­vé ško­ly Jitka Kuběnková a Marie Uhlířová s prv­ní­mi před­náš­ka­mi, kte­ré si rych­le našly své pří­z­niv­ce. Na kon­ci škol­ní­ho roku 2015/2016 skon­čil v pořa­dí již tře­tí před­náš­ko­vý blok, ten­to­krát zamě­ře­ný na umě­ní 19. sto­le­tí. Poslední před­náš­ka před let­ní­mi prázd­ni­na­mi byla v úte­rý 14. červ­na věno­vá­na seces­ní architektuře.

Brusel, Paříž, Glasgow a Vídeň
Celkem pět osob­nos­tí při­blí­ži­la ve své bez­má­la dvou­ho­di­no­vé před­náš­ce Jitka Kuběnková z peda­go­gic­ké­ho sbo­ru orlic­ko­ús­tec­ké „umprum­ky“. Klasické seces­ní orna­men­ty pre­zen­to­va­la v díle bel­gic­ké­ho tvůr­ce Victora Horty, jehož nej­slav­něj­ší budo­vy zdo­bí Brusel, a jeho mlad­ší­ho fran­couz­ské­ho vrs­tev­ní­ka Hectora Guimarda, kte­rý je mj. tvůr­cem zná­mých vstu­pů do sta­nic paříž­ské­ho met­ra. „Geometrický proud v tom­to smě­ru pak repre­zen­tu­je napří­klad skot­ský archi­tekt a desig­nér Charles Rennie Mackintosh a také archi­tekt čes­ké­ho půvo­du Josef Hoffmann, kte­rý se stal jed­nou z nej­vý­znam­něj­ších osob­nos­tí teh­dej­ší vídeň­ské kul­tur­ní scé­ny. I těm­to dvě­ma osob­nos­tem jsem se v posled­ní před­náš­ce věno­va­la,“ uved­la Jitka Kuběnková.

Nenapodobitelný Gaudí
Závěr posled­ní­ho pořa­du pak pat­řil výji­meč­né a napros­to nena­po­do­bi­tel­né tvor­bě archi­tek­ta ze špa­něl­ské­ho Katalánska. Antoni Gaudí, jenž zemřel za tra­gic­kých okol­nos­tí v červ­nu 1926, po sobě zane­chal řadu výji­meč­ných sta­veb. „Návštěvníci samo­zřej­mě neby­li ochu­ze­ni napří­klad o Güellův park a v nepo­sled­ní řadě chrám Sagrada Família, jehož stav­ba zapo­ča­la už roku 1882 a dodnes pokra­ču­je,“ dopl­ni­la přednášející.

Pokračování od září
Pro obě vyu­ču­jí­cí je před­náš­ko­vá čin­nost časo­vě vel­mi nároč­ná, s ohle­dem na počet­nou sku­pi­nu stá­lých návštěv­ní­ků ovšem s „kun­sthis­to­ric­ký­mi výle­ty“ skon­čit nechtě­jí. „Rozhodly jsme se tedy pokra­čo­vat i v příš­tím škol­ním roce. Témata před­ná­šek ješ­tě přes­ně vyme­ze­na nemá­me, už teď ale mohu pro­zra­dit, že budou věno­vá­na nej­star­ší­mu umě­ní,“ doda­la Jitka Kuběnková.