Třetí prázdninový tábor „umprumky“ začal!

Ústí n. O. – Prázdninový tábor zamě­ře­ný na roz­ma­ni­té tech­nic­ké i umě­lec­ké doved­nos­ti se na orlic­ko­ús­tec­ké „umprum­ce“ koná již potře­tí.  Pořadatele z řad peda­go­gů letos těší vyso­ký zájem dětí ze základ­ních škol – pět dní plných zába­vy i pou­če­ní letos absol­vu­jí tři desít­ky účast­ní­ků ve věku od dese­ti do pat­nác­ti let. Akce s názvem Setkání s tech­ni­kou a pří­rod­ní­mi věda­mi odstar­to­va­la vče­ra ráno. „Do pro­gra­mu jsou zařa­ze­ny aktiv­ní odde­cho­vé blo­ky se spor­tov­ní a zájmo­vou téma­ti­kou. Využijeme spor­tov­ní halu, ven­kov­ní více­ú­če­lo­vé hřiš­tě a při­leh­lé pro­sto­ry. Nebudou chy­bět ani exkur­ze ve fir­mách dle zvo­le­né­ho zamě­ře­ní,“ upo­zor­ňu­je  ředi­tel SŠUP Ústí nad Orlicí Zdeněk Rössler.