Třiceti školákům nabídla „umprumka“ pestrý program

Ústí n. O. – Setkání s tech­ni­kou a pří­rod­ní­mi věda­mi, tedy prázd­ni­no­vý tábor, kte­rý žáky základ­ních škol pořá­dá orlic­ko­ús­tec­ká Střední ško­la umě­lec­ko­prů­mys­lo­vá, má za sebou tře­tí roč­ník. V ter­mí­nu od 11. do 15. čer­ven­ce jej absol­vo­va­ly tři desít­ky dětí a při­pra­ve­ny pro ně byly jak blo­ky sou­vi­se­jí­cí pří­mo s jed­not­li­vý­mi obo­ry ško­ly, tak dal­ší vol­no­ča­so­vé akti­vi­ty. Účastníci tak napří­klad zaví­ta­li do part­ner­ských firem SŠUP nebo navští­vi­li hasič­skou zbroj­ni­ci. Pět dní plných zába­vy se moh­lo usku­teč­nit díky pří­z­ni spon­zo­rů, nákla­dy pro účast­ní­ky tak byly mini­mál­ní. Příští škol­ní rok, kte­rý bude pro ústec­kou „umprum­ku“ ve zna­me­ní oslav 125 od zalo­že­ní, by se měl konat 4. roč­ník prázd­ni­no­vé­ho kempu