Triumfální jízda pokračuje. Filmy z „umprumky“ znovu úspěšné!

Blansko/Ústí n. O. – To nej­lep­ší, co se během škol­ní­ho roku uro­dí na poli stu­dent­ské fil­mo­vé tvor­by, je k vidě­ní na celo­stát­ním finá­le Zlatého Slunce. Dvanáctý roč­ník sou­tě­že nepro­fe­si­o­nál­ní fil­mo­vé tvor­by hos­ti­lo 25. a 26. červ­na pre­mi­é­ro­vě Blansko a ústec­ká Střední ško­la umě­lec­ko­prů­mys­lo­vá mezi eli­tou nechy­bě­la. A co víc, sním­ky jejích stu­den­tů se zařa­di­ly mezi ty vůbec nejúspěšnější.

Přes sto účast­ní­ků
Postup do celo­stát­ní­ho finá­le se pro všech­ny čty­ři sním­ky zro­dil na zem­ském kole Zlatého Slunce v Brně. Medailová oce­ně­ní nejen z této sou­tě­že, ale také dal­ší pře­hlíd­ky v Náchodě dáva­la tušit, že Ústečtí v Blansku roz­hod­ně nebu­dou bez šancí.

Všech čty­ři­cet sním­ků, kte­ré si postup do Blanska vybo­jo­va­ly, bylo pro­mí­tá­no ve čtvr­tek 25. červ­na, a to cel­kem ve čtyřech sou­těž­ních blo­cích. Odborná poro­ta ve slo­že­ní Milan Šebesta, Milan Tuščák a Lenka Poláková hod­no­ti­la kva­li­tu sním­ků i jejich nápa­di­tost. „Festival se hod­ně vyví­jí. V prv­ním roč­ní­ku jsme měli čty­ři peda­go­gy a šest žáků. Loni to už bylo sto šest účast­ní­ků,“ uve­dl pořa­da­tel fes­ti­va­lu Milan Tuščák.

Dvě stří­b­ra, bronz
Medaile se roz­dě­lo­va­ly v kate­go­ri­ích ani­mo­va­ný, doku­men­tár­ní a expe­ri­men­tál­ní film. Studenti ústec­ké ško­ly byli zařa­ze­ni do star­ší sou­těž­ní kate­go­rie (16-19 let).

Druhé mís­to v kate­go­rii Experiment si odve­zl pro­pa­gač­ní spot ŠSUP aneb Jak vidí­me ško­lu my, kte­rý pod mým vede­ním během dvou­tý­den­ní­ho worksho­pu vytvo­ři­li nyní už absol­ven­ti naší ško­ly Václav Koníček, Jiří Procházka, Barbora Skálová a Romana Lohniská,“ popsa­la prv­ní z úspě­chů peda­gož­ka SŠUP Lucie Harapátová.

Právě v jejím dopro­vo­du ces­to­va­lo do Blanska trio talen­to­va­ných stu­den­tů dru­hé­ho roč­ní­ku: Jiří Fikejz, Robert Vlasák a Jakub Brokl. Mezi ani­mo­va­ný­mi sním­ky nako­nec nemě­ly jejich prá­ce kon­ku­ren­ci. „Animovaný film Albert, kte­rý naši stu­den­ti vytvo­ři­li jako spo­leč­ný výstup loň­ské­ho ani­mač­ní­ho worksho­pu, zís­kal tře­tí cenu. Na dru­hém mís­tě skon­čil minu­to­vý film LaUNCH Jiřího Fikejze, kte­rý svým skvě­le vypoin­to­va­ným gagem pra­vi­del­ně baví divá­ky,“ oko­men­to­va­la dal­ší dva úspě­chy Lucie Harapátová.

Zlato Jakuba Brokla
Vůbec nej­vět­ší úspěch pak při­psal na kon­to ústec­ké ško­ly Jakub Brokl, sedm­nác­ti­le­tý stu­dent obo­ru Tvarový a gra­fic­ký design oba­lů z Pardubic. „První mís­to si odne­sl za svůj skvě­lý 3D ani­mo­va­ný film Traveling with Iron Golem. Film vyni­kal jak tech­nic­kým, tak výtvar­ným zpra­co­vá­ním i vyprá­vě­ním pří­bě­hu,“ sou­dí o vítěz­né prá­ci Lucie Harapátová z peda­go­gic­ké­ho sbo­ru ústec­ké umprum­ky a slo­vy chvá­ly nešet­ří ani na celou výpra­vu: „Studenti byli nad­še­ní, tak­že ani úna­va z celo­den­ní­ho ces­to­vá­ní a pro­jek­ce fil­mů je neod­ra­di­la od noč­ní­ho natá­če­ní, díky němuž se sezná­mi­li i s ostat­ní­mi tvůr­ci z celé repub­li­ky. Utvořili tři štá­by a za pou­hých něko­lik hodin nato­či­li tři krát­ké fil­my. Ukázali, že jsou sku­teč­ní profesionálové.“

Úspěch v celo­stát­ním finá­le roz­hod­ně nemá jen hod­no­tu diplo­mu a povzbu­ze­ní do dal­ší tvor­by. „Pořadatelé si dali na věc­ných cenách zále­žet, tak­že mož­ná brzy uvi­dí­te naše stu­den­ty létat balo­nem nebo je potká­te na rodin­né well­ness dovo­le­né,“ doda­la Lucie Harapátová s tím, že úspě­chy ověn­če­ní stu­den­ti už dosta­li pozvá­ní na dal­ší fil­mo­vý fes­ti­val – pod­zim­ní Brněnskou šest­náct­ku. „Takže hned na začát­ku příští­ho škol­ní­ho roku vyra­zí nové fil­my ze SŠUP po fes­ti­va­lech a bude­me dou­fat, že budou stej­ně úspěš­né jako ty letoš­ní,“ uza­vře­la Harapátová.