Umprumka se chystá na oslavy pod záštitou prezidenta a hejtmana

Ústí n. O. – 125 let od zalo­že­ní si v letoš­ním škol­ním roce při­po­mí­ná Střední ško­la umě­lec­ko­prů­mys­lo­vá Ústí nad Orlicí, dří­ve věhlas­ná ústec­ká „tex­til­ka“. Jedno a čtvrt sto­le­tí od chví­le, kdy v býva­lém okres­ním měs­tě zača­la tra­di­ce tex­til­ní­ho vzdě­lá­vá­ní, při­po­me­ne série akcí v roz­me­zí 8. – 10. červ­na. Přípravy jsou nyní v plném proudu.

Roucho z krá­lov­ské hrob­ky ote­vře­lo spo­lu­prá­ci
Nečekaný objev ori­gi­ná­lu čás­ti pohřeb­ní­ho rou­cha z hro­bek čes­kých krá­lů umož­nil ústec­ké ško­le navá­zat spo­lu­prá­ci pří­mo s pre­zi­dent­skou kan­ce­lá­ří. Nenápadný bro­kát o roz­mě­rech dva­cet krát tři­cet cen­ti­me­t­rů, kte­rý byl s vel­kou prav­dě­po­dob­nos­tí sou­čás­tí odě­vu Karla IV., už nyní opatru­je památ­ko­vé oddě­le­ní Správy Pražského hra­du. „Právě odbor­ná pra­cov­ni­ce oddě­le­ní umě­lec­kých sbí­rek PhDr. Milena Bravermanová při­je­de ve čtvr­tek 8. červ­na do Ústí nad Orlicí a od 17 hodin bude v Malé scé­ně před­ná­šet prá­vě o tka­ni­nách z krá­lov­ské hrob­ky v katedrá­le sva­té­ho Víta,“ zmi­ňu­je jeden z bodů oslav Zdeněk Rössler, pro kte­ré­ho je letoš­ní škol­ní rok ve funk­ci ředi­te­le SŠUP posled­ním.
„Umprumku“ může těšit také sku­teč­nost, že zášti­tu nad tří­den­ní­mi osla­va­mi pře­vzal pří­mo pre­zi­dent České repub­li­ky Miloš Zeman. Spolu s ním se zášti­ty ujme také hejtman Pardubického kra­je Martin Netolický.

Prezentace na náměs­tí, večer v diva­dle
Kromě tra­dič­ních dnů ote­vře­ných dve­ří 9. a 10. červ­na, v rám­ci kte­rých budou své akti­vi­ty pre­zen­to­vat všech­ny obo­ry ško­ly a k dis­po­zi­ci budou návštěv­ní­kům také pre­zen­ta­ce z její boha­té his­to­rie, se hlav­ní část při­po­mín­ky jubi­lea ode­hra­je pří­mo v cen­t­ru měs­ta. „Týdenní měst­ské slav­nos­ti obo­ha­tí­me tra­dič­ní pre­zen­tač­ní akcí Umprumka na náměs­tí ve čtvr­tek 9. červ­na, v ten samý den od 16 hodin se usku­teč­ní také zahá­je­ní výbě­ro­vé výsta­vy v gale­rii Pod rad­ni­cí. Vystavovat se bude rov­něž v Malé scé­ně a také v Roškotově diva­dle. Právě zde se usku­teč­ní v pátek 9. červ­na od 16.30 spo­leč­né setká­ní žáků, zaměst­nan­ců, absol­ven­tů ško­ly a pozva­ných hos­tů,“ dopl­ňu­je ředi­tel SŠUP s tím, že v rám­ci slav­nost­ní­ho veče­ra se rov­něž ode­hra­je křest kni­hy býva­lé­ho dlou­ho­le­té­ho peda­go­ga ško­ly, nyní pro­fe­so­ra his­to­rie krá­lo­vé­hra­dec­ké uni­ver­zi­ty Františka Musila. „Jejím téma­tem je počá­tek a konec tex­til­ní tra­di­ce měs­ta Ústí nad Orlicí, ško­la zajiš­ťu­je její gra­fic­kou úpra­vu a vydá­ní,“ dodá­vá Zdeněk Rössler a zve všech­ny zájem­ce na plejá­du akcí, kte­ré ško­la pod jeho vede­ním chystá.